Barnesikring i bil

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2014/37/EU av 27. februar 2014 som endrer rådsdirektiv 91/671/EØF om obligatorisk bruk av bilbelte og barnesikringsutstyr i kjøretøy

Commission Implementing Directive 2014/37/EU of 27 February 2014 amending Council Directive 91/671/EEC relating to the compulsory use of safety belts and child restraint systems in vehicles

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.04.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Direktivet ble vedtatt den 27. februar 2014, og trådte i kraft i EU den 20. mars 2014.

Rettsakten har ikke vært på nasjonal høring.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2014/37/EU endrer direktiv 91/671/EØF (som senest endret ved direktiv 2003/20/EF), og innfører endrede krav til bruk av bilbelte og barnesikringsutstyr i bil. Direktiv 2014/37/EU tar inn ECE-regulativ nr. 129 som alternativt krav til ECE-regulativ 44 og direktiv 77/541/EØF. ECE-regulativ 129 (også kalt "i-Size") stiller visse krav til produsenter av bilbarnestoler og bilprodusenter.

Regulativ 129 krever at produsenter av bilbarnestoler tilbyr stoler som gjør det mulig å sikre barnet bakovervendt til det er 15 måneder gammelt. I regulativet er det videre sterkt fokus på bruk av ISOfix-fester i bilen, samt at muligheten for feilmontering og feilbruk av bilbarnestoler skal reduseres. Når det gjelder bilprodusenter, så stiller regulativ 129 krav om at det med virkning fra 2013 skal være ISOfix-fester i alle nye biler. Alle stoler i henhold til ECE 129 passer til biler som er merket i-Size, men de passer også i biler med ISOfix feste, noe de aller fleste biler av nyere modeller har.

Det fremgår av direktivets artikkel 1 at innmontert sikkerhetsutstyr skal brukes av alle personer i biler (klassene M1, N1-N3).

Dersom barn (høyde 150 cm eller mindre) befordres i bil (klasse M1, N1-N3) som er utstyrt med bilbelter, så skal barnesikringsutstyr tilpasset barnets høyde og vekt benyttes. Utstyret kan være av integrert eller ikke-integrert type i kjøretøyet.

Dersom bil (klasse M1, N1-N3) ikke har bilbelter montert, er det ikke tillatt å medta barn under 3 år i bilen. Barn som er 3 år eller eldre og med en høyde under 150 cm kan medtas, men kan ikke sitte i forsetet.

Medlemsstatene kan på sitt territorium tillate at barn med høyde mellom 135 og 150 cm likevel benytter bilbelter beregnet på voksne. Når det gjelder befordring av barn i taxi, så kan medlemsstatene bestemme avvik fra forannevnte regler på sitt territorium.

Dersom det brukes barnesikringsutstyr skal utstyret være i henhold til

  • ECE-regulativ 44/03 eller direktiv 77/541/EØF
  • ECE-regulativ 129

eller eventuelle senere endring av dette direktivet.

Merknader om ECE-129:
Fra juli 2013 kan bilprodusentene begynne å merke i-Size-monteringsstedene i bilsetene med den nye i-Size-logoen. I-Size-plassene vil være utstyrt med ISOfix-ankre, og alle i-Size-godkjente bilbarnestoler kan brukes i alle bilseter med i-Size-merking. Gulvet foran en i-Size bilbarnestol vil alltid være sterkt nok til å tåle kreftene fra et støttebein, selv der det er et oppbevaringsrom under.

Krav til høyde på barn
I ECE-regulativ 44-04 er det ingen krav til barnets størrelse. I i-Size (ECE-regulativ 129) har hvert trinn på høyde-skalaen sammenheng med minimumskrav til skulderhøyde, skulderbredde og hoftebredde, så nesten alle barn med den gitte ståhøyden får plass i setet. I tillegg til stående høyde, nevnes maksimal vekt for barnet som kan sitte i setet.

Krav til sidekollisjonsbeskyttelse
I i-Size er det en rekke kriterier for sidebeskyttelse, noe som betyr at alle i-Size-bilstoler er sidekollisjonstestet og gir sidebeskyttelse.

I i-Size fase 1 er det definert en rekke krav som skal redusere feilmontering og feilbruk av bilstoler. Montering med ISOfix og trepunktssele for samme produkt blir ikke mulig. ISOfix har vist seg å gi minimal fare for feilmontering.

ECE-regulativ 129 er delt inn i tre faser, hvor fase 2 og 3 er beregnet ferdig i 2015.

Hva er ISOFIX:
Isofix er en internasjonal standard for festepunkter for barnesikringsutstyr som barneseter i bil, og har vært standard for nye biler siden 2007.

Systemet er registrert av ISO (International Organization for Standardization) under betegnelsen «ISO 13216», og gjør at et barnesete enkelt og raskt kan monteres og fjernes fra en bil, uten å bruke bilens bilbelter, og allikevel ivareta sikkerheten.

Systemet er basert på to fester nede på barnesetet som forankres til to fester i bilens baksete, og enten et ben som settes mot gulvet, eller et tredje, høyt festepunkt (toppanker), som festes til et forankringspunkt bak i bilen. Man kan enkelt og raskt flytte bilseter mellom biler med systemet, og det er også mindre fare for feilmontering i forhold til bilseter som festes med bilbelte. Setet gir også ekstra sikkerhet da det ikke vil bevege seg ved sidekollisjoner.

Det finnes både forovervendte og bakovervendte barneseter med Isofix-systemet.


Merknader

EU-hjemmel

Direktiv 2014/37/EU er et endringsdirektiv vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området

Direktiv 91/671/EØF - som senest endret ved direktiv 2003/20/EF - er implementert i forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn.

Rettslige konsekvenser

Forskrift om bruk av personlig verneutstyr må endres for å implementere direktiv 2014/37/EU.

Direktivet vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring men som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet


Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ikke andre administrative konsekvenser for Norge enn at direktivet må implementeres i norsk rett (nevnte forskrift). Innføring av rettsakten vil heller ikke medføre økonomiske konskvenser da det fortsatt vil være tillatt å bruke barnesikringsutstyr godkjent i henhold til ECE-regulativ 44.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vil bli behandlet i Spesialutvalget for transport.

Vurdering

Direktivet er relevant og akseptabelt for Norge

Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i arbeidsgruppe i forbindelse med utarbeidelsen av dette direktivet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/37/EU
Basis rettsaktnr.: 1991/671/EØF
Celexnr.: 32014L0037

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.02.2014
Frist returnering standardskjema: 11.04.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker