Direktiv 2013/58/EF om utsettelse av Solvens II

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/58/EF av 11. desember 2013 som endrer direktiv 2009/138/EF (Solvens II) hva gjelder tidspunktene for gjennomføring og anvendelse samt tidspunkt for oppheving av visse direktiver

DIRECTIVE 2013/58/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 amending Directive 2009/138/EC (Solvency II) as regards the date for its transposition and the date of its application, and the date of repeal of certain Directives (Solvency I)DIRECTIVE 2013/58/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 amending Directive 2009/138/EC (Solvency II) as regards the date for its transposition and the date of its application, and the date of repeal of certain Directives (Solvency I)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.04.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Europarlaments- og rådsdirektiv til 2013/58/EF, som utsetter innføring av Solvens II, ble vedtatt 11. desember 2013

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/58/EF ble vedtatt 11. desember 2013 for å utsette fristene for ikrafttredelse og gjennomføring i Solvens II-direktivet og tidligere utsettelsesdirektiv 2012/23/EF, ettersom arbeidet med endringer i Solvens II-direktivet gjennom Omnibus II-direktivet har tatt lengre tid enn tidligere antatt. Direktiv 2013/58/EF innebærer at gjennomføringsfristen for de fleste av Solvens II-direktivets bestemmelser endres fra 30. juni 2013 til 31. mars 2015. Ikrafttredelsestidspunktet for de fleste bestemmelsene endres fra 1. januar 2014 til 1. januar 2016.

Vurdering

Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2013)0680
Rettsaktnr.: 2013/58/EF
Basis rettsaktnr.: 2009/138/EF
Celexnr.: 32013L0058

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2013
Frist returnering standardskjema: 29.01.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker