Endr. beskyttelsestiltak afrikansk svinepest

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2014/84/EU av 12. februar 2014 om endring av vedtak 2013/426/EU om forholdsregler mot innførsel av afrikansk svinepest-virus til Unionen fra visse tredjeland eller områder av tredjeland, hvor det er bekreftet, at sykdommen forekommer, og om opphevelse av vedtak 2011/78/EU

Commission Implementing Decision 2014/84/EU of 12 February 2014 amending Implementing Decision 2013/426/EU on measures to prevent the introduction into the Union of the African swine fever virus from certain third countries or parts of the territory of third countries in which the presence og that disease is confirmed and repealing Decision 2011/78/EU.

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.04.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 12. februar 2014. Rettsakten ble gjennomført i norsk rett 20. februar 2013 ved endring av forskrift 7. februar 2011 nr. 113 om særskilte beskyttelsestiltak for å forhindre spredning av afrikansk svinepest til Norge fra stater utenfor EØS-området.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet for å finjustere tiltakene som skal hindre innførsel av afrikansk svinepest (ASF)-virus i forbindelse med utbrudd i Russland og Hviterussland.

Dagens regelverk setter krav til vask og desinfeksjon av kjøretøy som frakter levende dyr og fôr. Nytt regelverk medfører at det ikke lenger er obligatorisk å desinfisere kjøretøy som transporterer fôr. Til gjengjeld gis det hjemmel til å kreve vask og desinfeksjon av ethvert kjøretøy som man mistenker kan innebære smitterisiko. Hvis det påvises utilstrekkelig vask og desinfeksjon kan myndighetene enten gjennomføre en desinfisering på stedet i påvente av en tilstrekkelig vask og desinfeksjon innen 48 timer etter grensepassering (nytt), eller avvise kjøretøy (likt dagens regelverk).

Fordi sykdomssituasjonen er under endring settes en sluttdato for dagens regelverk. Datoen settes til 31. desember 2015.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Regelverket medfører i praksis få konsekvenser for næringen og Mattilsynet. 
Ettersom Norge ikke har riksgrense mot Hviterussland, får kravet om kontroll, rengjøring og desinfeksjon osv. av kjøretøy fra Hviterussland ingen betydning for Norge. Kravet om rengjøring, desinfeksjon og utfylling av erklæring rettes mot sjåfører eller operatører av kjøretøy som ankommer Norge direkte fra Russland. Trolig vil det være færre kjøretøy man mistenker for smitte (nytt krav) enn antall kjøretøy som frakter fôr (utgått krav). Biler stoppet på grensa av andre medlemsland på bakgrunn av mistanke om smitte har i hovedsak vært sølete kjøretøy. I praksis anslås det likevel at det vil være et helt begrenset antall kjøretøy som ankommer Norge fra Russland, som vil omfattes av regelverket.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift 7. februar 2011 nr. 113 om særskilte beskyttelsestiltak for å forhindre spredning av afrikansk svinepest til Norge fra stater utenfor EØS-området.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre til orientering.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/84/EU
Celexnr.: 32014D0084

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.03.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 06.03.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker