Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endr. tredjestatslist om import av halm og høy (136/2004)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 359/2014 av 9. april 2014 om endring av forordning (EF) nr. 136/2004 vedlegg V vedrørende listen av stater opplistet i artikkel 9

Commission Implementing Regulation (EU) No 359/2014 of 9 April 2014 amending Annex V to Regulation (EC) No 136/2004 as regards the list of countries referred to in Article 9 thereof

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.04.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppdaterer listen i vedlegg V over hvilke tredjestater som det er tillatt å importere halm og høy fra. I tillegg rydder rettsakten opp i vedlegg V, der den gamle del II som omhandler krav rettet mot stater som tidligere var utenfor EU som nå er EU-medlemmer, er fjernet.

Artikkel 9 til forordning 136/2004 pålegger visse planteprodukter å måtte gjennomgå en dokumentkontroll og laboratoriekontroll ved import til EU/EØS. Oversikten over hvilke planteprodukter som omfattes av denne bestemmelsen er gitt i vedlegg IV til 136/2004. Per tid lister vedlegg IV opp to produkter: halm og høy.

Videre lister vedlegg V opp hvilke stater som importen av halm og høy er tillatt fra. Her er Romania, Bulgaria og Kroatia tatt ut av oversikten ettersom disse statene er i dag EU-stater. Serbia er også tatt inn på listen og kan nå eksportere halm og høy til EU/EØS. ISO koden for alle statene i vedlegg V er også tatt med for å gjøre regelverket klarere.

Det er nå tillatt å importere halm og høy fra følgende tredjestater: Australia, Hviterussland, Canada, Sveits, Chile, Grønland, Island, New Zealand, Serbia, USA og noen deler av Sør-Afrika.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil kunne medføre noe administrativt merarbeid for Mattilsynet i forbindelse med kontroll av halm og høy fra Serbia. For næringen vil en kontroll av disse produktene medføre økte kostnader knyttet til kontrollen som de må dekke.

Fjerningen av de nye EU-medlemstatene fra listen vil kunne gi Mattilsynet og næringen en besparelse ved at man ikke lenger trenger å gjennomføre kontroll etter dette regelverket på halm og høy, i de tilfellene det skulle være import av disse produktene til Norge. Det er ikke registrert noe import av halm og høy fra disse statene de siste årene.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 30. november 2005 nr. 1347 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 136/2004 om fastsettelse av fremgangsmåtene for veterinærkontroller ved EØS grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater.

Mattilsynet vurderer at det ikke er nødvendig å høre endringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Serbia har i dag en god dyrehelsesituasjon og Mattilsynet anser det som uproblematisk å importere halm og høy fra denne staten. Eller vil oppryddingen i vedlegg II med å fjerne medlemstater fra listen bidra til å klargjøre kravet om grensekontroll av halm og høy fra tredjestater.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 359/2014
Basis rettsaktnr.: 136/2004
Celexnr.: 32014R0359

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.04.2014
Frist returnering standardskjema: 05.06.2014
Dato returnert standardskjema: 13.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 1/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen