Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i importregelverket for økologisk produksjon

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 355/2014 av 8. april 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) No 355/2014 of 8 April 2014 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.04.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter, som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet. Rettsakten gjennomfører enkelte oppdateringer i vedlegg IV. Det gjennomføres oppdateringer i informasjon om kontrollorganer og kontrollmyndigheter i vedlegg IV , med bakgrunn i ny informasjon Europakommisjonen har mottatt fra disse. Det er en årlig frist 31. oktober for nye kontrollorganer og kontrollmyndigheter som søker om å bli inkludert i listen. Disse søknadene blir vurdert i forhold til definerte kriterier, og enkelte nye kontrollorganer og kontrollmyndigheter som oppfyller disse kriteriene blir inkludert i vedlegg IV. Et kontrollorgan fra Egypt blir fjernet fra listen, fordi de ikke har levert årlig rapport innen tidsfristen.

Merknader
Rettsakten er en del av den nye regelverkspakken som består av flere nye forordninger som erstatter forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger. De nye rettsaktene vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Endringene som gjøres ved forordning (EU) nr. 355/2014 vurderes å ikke medføre konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 krever kontinuerlige oppdateringer for å ajourføre all informasjon som er knyttet til det enkelte kontrollorgan og den enkelte kontrollmyndighet for å sikre god kontroll med handel med økologiske produkter i henhold til regelverket.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 355/2014
Basis rettsaktnr.: 1235/2008
Celexnr.: 32014R0355

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.04.2014
Frist returnering standardskjema: 23.05.2014
Dato returnert standardskjema: 30.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 49/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.09.2014
Høringsfrist: 01.12.2014
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen