Forordning 1375/2013 vedtakelse av regnskapsstandarder

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1375/2013 av 19. desember 2013 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overenstemmelse med europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva angår IFRS 39

COMMISSION REGULATION (EU) No 1375/2013 of 19 December 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 39

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.04.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordning 1375/2013 ble vedtatt i EU den 19. desember 2013, og trer i kraft den tredje dag etter kunngjøringen i official journal. Endringene skal anvendes retrospektivt med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere.

27. juni 2013 vedtok IASB mindre endringer i kapittelet om sikringsbokføring i IAS 39 Finansielle instrumenter - innregning og måling.

Bakgrunnen for endringen var beslutningen om at alle standardiserte unoterte derivater (OTC) fra og med slutten av 2012 skulle handles på børser eller elektroniske plattformer, og gjøres opp gjennom sentrale clearingsmotparter. Disse reglene er enda ikke innført i Norge.

Endringene i IAS 39 gir et spesifikt unntak som innebærer at det ikke lenger vil være et krav om å avslutte sikringsforholdet når følgende vilkår er oppfylt:

  • Bytte av motpart i sikringsinstrumentet må skje som en konsekvens av lov eller forskrift, eller en introduksjon av lover eller forskrifter.
  • Bytte av motpart innebærer at en oppgjørssentral blir ny motpart til hver av partene i kontrakten.
  • Endringer i kontrakten begrenses til de endringer som er nødvendige for å få gjennomført byttet av motpart.

Uten endringene i IAS 39 ville bytte av motpart i derivatkontrakter medført opphør av regnskapsføring av sikring og eventuelt reetablering av nye sikringsforhold.

Vurdering

Hovedhensynet bak IFRS forordningen er å sikre at børsnoterte foretak rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Gjennomføring av forordningen i norsk rett krever endring av forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder.

Endringene er EØS-relevante og akseptable.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1375/2013
Basis rettsaktnr.: 1606/2002
Celexnr.: 32013R1375

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2013
Frist returnering standardskjema: 10.02.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker