Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 292/2014 av 21. mars 2014 om godkjenningen av et preparat av 6-fytase produsert av Trichoderma reesei (CBS 126897) som fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris, slaktegris og avlspurker. (innehaver av godkjenningen ROAL Oy)

Commission Implementing Regulation (EU) No 292/2014 of 21 March 2014 concerning the authorization of a preparation of 6-phytase produced by Trichoderma reesei (CBS 126897) as a feed additive for poultry, weaned piglets, pigs for fattening and sows (holder of authorization ROAL Oy)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.04.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av et enzym-preparat brukt som fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris og avlspurker. Preparatet er klassifisert i gruppen Zootekniske tilsetningsstoff,  i den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer, og finnes i fast og flytende form. EFSA har vurdert søknaden og finner at preparatet er trygt å bruke, at det kan bedre utnyttelse av fosfor i fôret, fordøyelsen og bein-mineralisering hos kylling og slaktekalkun. EFSA mener dette kan ekstrapoleres til å gjelde for fjørfe av mindre økonomisk betydning.  Videre mener EFSA at preparatet kan ha potensiale til å øke bein-mineralisering, tynntarm-fordøyelse, fosfor opptak og ytelse hos eggleggende høner og at dette kan ekstrapoleres til å gjelde for eggleggende fjørfe av økonomisk mindre viktige arter. Hos grisunger, slaktegris og purker finner EFSA at preparatet kan øke fordøyeligheten, fosfor-nivå eller ytelsesparameter. Preparatet er produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Trichoderma reesei. Det er angitt minimumsdosering for å sikre effekt, det er satt ulikt nivå til de ulike arter. Analysemetode er angitt. Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 11. april 2024.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Da slike preparater allerede finnes på markedet får ikke godkjenningen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Det finnes mange tilsvarende preparater på markedet fra før, men dette gir større valgfrihet for industrien/ brukere av slike enzym-preparater.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôr (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten gir godkjenning av enda et enzympreparat som EFSA har funnet å ha effekt på dyras ytelse, fordøyelse og mineralisering av bein. Dette kan være positivt både for dyrehelsen og produksjonen. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0292/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0292

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.03.2014
Frist returnering standardskjema: 09.05.2014
Dato returnert standardskjema: 13.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 209/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.05.2014
Høringsfrist: 07.07.2014
Frist for gjennomføring: 01.11.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen