Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 304/2014 av 25. mars 2014 om godkjenningen av et preparat av Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faesium DSM 22502 og Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter.

Commission Implementing Regulation (EU) No 304/2014 of 25 March 2014 concerning the authorization of a preparation of Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faesium DSM 22502 og Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 as a feed additive for all animal species.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.04.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.05.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder re-godkjenning av et mikrobiologisk ensileringsmiddel til bruk for alle dyrearter. Preparatet består av levedyktige celler, og mikroorganismene er ikke genmodifiserte. Preparatet er klassifisert i gruppen Zootekniske tilsetningsstoff, og i den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. EFSA har vurdert søknaden og finner at preparatet er trygt å bruke og at det kan bedre ensileringsprosessen og surfôrkvaliteten. Mikroorganismene er godkjent hver for seg og kan benyttes enkeltvis eller i blanding. For å sikre effekt er det er angitt minimumsdosering hvis de benyttes enkeltvis. Analysemetode er angitt. Det er angitt en overgangsordning slik at preparater som er pakket og merket etter tidligere godkjenning kan brukes opp. Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 15. april 2024.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Da tilsvarende preparatet allerede finnes på markedet får ikke godkjenningen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Det praktisk og økonomisk at preparater som er pakket og merket etter tidligere godkjenning kan brukes opp.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôr (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel..

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 304/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0304

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.03.2014
Frist returnering standardskjema: 09.05.2014
Dato returnert standardskjema: 15.05.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 168/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.05.2014
Høringsfrist: 07.07.2014
Frist for gjennomføring: 26.09.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker