Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 302/2014 av 25. mars 2014 om godkjenningen av et preparat av endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert av Trichoderma reesei (CBS126896) som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og avvent smågris (innehaver av godkjenningen ROAL Oy)

Commission Implementing Regulation (EU) No 302/2014 of 25 March 2014 concerning a preparation of endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (CBS 126896) as a feed additive for chickens for fattening and weaned piglets (holder of the authorisation ROAL Oy)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.04.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.05.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenningen av et enzympreparat, endo-1,3(4)-beta-glukanase, produsert ved hjelp av mikroorganismen Trichoderma reesei (CBS 126896). Mikroorganismen er genmodifisert. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Søknaden er vurdert av EFSA, som finner preparatet trygt i bruk og at det har positiv virkning på tilveksten hos avvent smågris og slaktekylling. Det er satt grense for minste tillatte innhold av preparatet i fôr, for at det skal ha ønsket effekt, på hhv.10 000 og 20 000 BU/kg fullfôr til de to dyregruppene. (BU er måleenhet for enzymaktivitet). Preparatet er tillatt i fôr for smågris inntil 35 kg levendevekt. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i samsvar med den faste komite for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 15. april 2024.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen betydning for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da det er mange tilsvarende preparater som allerede er godkjent. Fôrindustrien får nå enda flere enzympreparater å velge blant. Dette preparatet kan benyttes i fôr til ulike dyregrupper, og kan i så måte gi en effektiviseringsgevinst. Hvorvidt det vil bli tatt i bruk, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte fôrvirksomhet.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (ôrtilsetningsstoff-forskriften).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det godkjennes stadig fler enzympreparater, med samme effekt og bruksområdet er fôr til ulike dyregrupper. Det vil være et praktisk og økonomisk spørsmål om fôrindustrien vil ta i bruk nye preparater. Produserer de fôr til ulike dyrearter, vil preparater som kan anvendes i flere fôrblandinger være hensiktsmessig. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 302/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0302

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.04.2014
Frist returnering standardskjema: 23.05.2014
Dato returnert standardskjema: 15.05.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 168/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.05.2014
Høringsfrist: 04.07.2014
Frist for gjennomføring: 26.09.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen