Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 290/2014 av 21. mars 2014 om godkjenningen av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3 (4)-beta-glukanase produsert av Talaromyces versatilis sp. Nov. IMI CC 378536 som fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris og som endrer forordningene (EF) nr. 1259/2004, (EF) nr. 943/2005, (EF) nr. 1206/2005 og (EF) nr. 322/2009 (innehaver av godkjenning Adisseo France S.A.S.)

Commission Implementing Regulation (EU) No 290/2014 of 21 March 2014 concerning the authorization of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3 (4)-beta-glucanase produced by Talaromyces versatilis sp. Nov. IMI CC 378536 as a feed additive for poultry, weaned piglets and pigs for fattening and amending Regulations (EC) No 1259/2004, (EC) No 943/2005, (EC) No 1206/2005 and (EC) No 322/2009 (holder of authorization Adisseo France S.A.S.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.04.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder re-godkjenning av et enzym-preparat brukt som fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvendt smågris og slaktegris. Preparatet er klassifisert i gruppen Zootekniske tilsetningsstoff, og i den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Preparatet finnes i fast og flytende form. Tidligere har preparatet vært godkjent til kylling, kalkun, slakte-ender, avvent smågris og slaktegris. Preparatet er ikke produsert av genmodifiserte organismer. EFSA har vurdert søknaden og finner at preparatet er trygt å bruke og  at det kan øke dyras ytelse/ tilvekst. EFSA finner også at effekten kan ekstrapoleres til å gjelde alt fjørfe. Det er angitt minimumsdosering for å sikre effekt. Analysemetode er angitt. Det er gitt en overgangsperiode slik at preparat som er pakket og merket  etter tidligere godkjenning kan brukes opp. Godkjenningen er gitt i samsvar med den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 11. april 2024.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Da preparatet allerede finnes på markedet får ikke re-godkjenningen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Preparatet får et utvidet bruksområde, og dette kan forenkle bruken da preparatet nå kan benyttes til alle fjørfearter og til alle livsfaser.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôr (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten gir ny godkjenning av et enzympreparat, og utvider samtidig bruksområdet til å gjelde alle fjørfearter. Preparatet er funnet å ha god effekt på dyras ytelse. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 290/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0290

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.03.2014
Frist returnering standardskjema: 09.05.2014
Dato returnert standardskjema: 13.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 209/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.05.2014
Høringsfrist: 07.07.2014
Frist for gjennomføring: 01.11.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 29.10.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.11.2014

Lenker

Til toppen