Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kjøretøy, utslippsgrenser

Kommisjonsforordning (EU) nr. 133/2014 av 31. januar 2014 som for å harmonisere med den tekniske utvikling når det gjelder utslippsgrenser, endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 og kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011

Commission Regulation (EU) No 133/2014 of 31 January 2014 amending, for the purposes of adapting to technical progress as regards emission limits, Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EU) No 582/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.04.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.05.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 31. januar 2014 og trådte i kraft i EU 20. februar 2014. Den kom til anvendelse i EU fra 1. januar 2014. Forordning (EU) nr. 133/2014 ble tatt in i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 27. juni 2014, beslutning nr. 119/2014. Forordningen ble implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil, med ikrafttredelse 16. juli 2014.

Sammendrag av innhold

Forslagets/rettsaktens innhold og formål

Rettsakten angir endringer i direktiv 2007/46/EF (godkjenningsdirektivet), og forordningene (EF) nr. 595/2009 (om krav til utslipp fra tunge kjøretøy ved typegodskjenning og om tilgang til informasjon om utførte endringer av motor etter typegodkjenning) og (EU) nr. 582/2011 (utslipp fra tunge nyttekjøretøy, Euro VI).

Forordningen innfører en grenseverdi for antall partikler (6,0 x 10e11 #/kWh) for motorer med gnisttenning. Videre innføres det krav til typegodkjenning og krav om overensstemmelse etter at motor og kjøretøy er tatt i bruk (in-service conformity) for motorer og kjøretøy som benytter dobbeltbrennstoffteknologier (dual- fuel). Forhold knyttet til typegodkjenning av motorer som benytter gass som drivstoff blir også adressert.

Rettsakten innfører OBD- grenseverdier (benevnt OTL- verdier) for karbonmonoksid, CO, for motorer med gnisttenning i forordning (EU) nr. 582/2011. (OBD - "On-Board Diagnostics - er et datasystem i kjøretøyet som gir bileier eller verksted mulighet til å finne og diagnostisere feil ved kjøretøyet.) 

For tunge kjøretøy med teknisk tillatt totalvekt ikke over 7 500 kg, tillates bruk av OBD- systemer som delvis er utviklet i overensstemmelse med OBD-krav som gjelder for lette nyttekjøretøy uten at miljøprestasjoner forringes.

Forordning (EU) nr. 582/2011 har henvisninger til ECE-regulativer, og da spesielt til ECE-regulativ nr. 49 om avgassutslipp fra tunge kjøretøy. Ettersom endringsserie 06 av regulativ 49 har blitt vedtatt av WP.29, må henvisningene i forordningen oppdateres tilsvarende. Videre fastsettes supplerende krav for å sikre likeverdighet mellom en EF-typegodkjenning og en typegodkjenning i henhold til ECE-regulativ nr. 49.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 133/2014 endrer vedleggene I, III, IV og IX i godkjenningsdirektiv 2007/46/EF, om bl.a. godkjenning av motorkjøretøy, systemer, komponenter og tekniske enheter. Videre endrer 133/2014 vedlegg I forordningen (EF) nr. 595/2009, ved å erstatte grenseverdier for utslipp.


Merknader

EU-hjemmel:

Forordning (EU) nr. 133/2014 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området

Rettsaktene som blir endret av denne forordningen er alle innlemmet i EØS-avtalen og implementert i norsk lovgivning gjennom forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Norsk gjennomføring: 

Forordningen vil bli tatt inn i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil, vedlegg 1.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av forordningen vil ikke få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i gjeldende regelverk; forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.)

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenklinger.

Vurdering

Rettsakten anses relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelse av forordningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 133/2014
Basis rettsaktnr.: 32007L0046
Celexnr.: 32014R0133

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.02.2014
Frist returnering standardskjema: 03.04.2014
Dato returnert standardskjema: 06.05.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.06.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 119/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.05.2014
Høringsfrist: 23.06.2014
Frist for gjennomføring: 28.06.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 16.07.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.07.2014

Lenker

Til toppen