Nytt lavspenningsdirektiv

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/35/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av bestemmelsene om tilgjengeliggjøring av elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser (omarbeiding)

Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits (recast)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: X. Elektrisk utstyr

Status

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har fulgt arbeidet med nytt direktiv via myndighetsgruppen i EU; LVD AdCo.

Frist for implementering i EU er 20. april 2016.

Varepakken ble vedtatt i 2008 med virkning fra 2010 og inneholder to forordninger; forordning (EF) nr. 764/2008 og forordning (EF) nr. 765/2008 og en beslutning; (EF) nr. 768/2008 som fastsetter retningslinjer for utarbeidelse av nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for å sette varer på markedet i EØS, jf. artikkel 2 første ledd. Formålet med beslutningen er å strømlinjeforme fremtidig harmonisert EØS-regelverk, slik at det blir lettere for bedrifter å forstå og forholde seg til. Sentrale begreper og prosedyrer skal defineres på samme måte i ulike direktiver og forordninger. Det samme gjelder plikter for importører og distributører. Formålet med sistnevnte er å klargjøre at aktører lenger nede i distribusjonskjeden også har visse forpliktelser til å sørge for at varene de distribuerer til markedet er i tråd med gjeldende regelverk.

Direktiv 2014/35/EU ble publisert i OJ 29. mars 2014 og er en teknisk revisjon i tråd med den omforente ordlyden som er vedtatt i varepakkens beslutning 768/2008/EF. Revisjonen skjer samlet i en pakke, ”Alignmentpakken”.Dette er beskrevet i tidligere EØS-notat utarbeidet av Nærings- og fiskeridepartementet. Dette notatet beskriver i hovedsak de forhold som avviker fra varepakken eller er unikt for elektriske produkter slik dette er beskrevet i direktiv 2014/35/EU. Det nye direktivet vil erstatte direktiv 2006/95/EF.

Sammendrag av innhold

Formålet med direktivet er å sikre at elektrisk utstyr på markedet oppfyller kravene og sørge for et høyt beskyttelsesnivå når det gjelder helse og sikkerhet for personer, husdyr og eiendom, samt sikre at det indre markedet fungerer. Med elektrisk utstyr menes her utstyr bestemt til bruk ved en merkespenning på mellom 50 og 1000 V for vekselstrøm og 75 og 1500 V for likestrøm (lavspenningsutstyr).

Direktivet beskriver hvordan de ulike aktørene i forsyningskjeden skal forholde seg og hvilke regler som gjelder for dem med tanke på at kun sikre elektriske produkter skal omsettes i markedet. De økonomiske aktørene er alle ledd i forsyningskjeden fra produsent til sluttbruker.

Direktivet gir regler om hvordan produktene skal være konstruert, produsert og dokumentert, regler for CE-merking og prosedyrer for samsvarsvurdering.

Virkeområdet til det nye direktivet er i hovedsak det samme som i direktiv 2006/95/EF. I direktiv 2014/35/EU er det tatt inn et unntak fra virkeområdet i Annex II for “custom built evaluation kits destined for professionals to be used solely at research and development facilities for such purposes”.

De nye definisjonene som følger av varepakken innføres i artikkel 2.

Kapittel 2 gir reglene for de ulike markedsaktørene i tråd med varepakkens system. Det settes blant annet krav til økt sporbarhet.

Bestemmelsene om samsvarserklæring i tidligere Annex III er tatt inn i artikkel 15 og Annex IV.

Kapittel 3 inneholder bestemmelser knyttet til samsvar.

Kapittel 4 inneholder varepakkens bestemmelser om kontroll av elektrisk utstyr og prosedyrer for håndtering av elektrisk utstyr med risiko samt formelle feil.

Merknader
Hjemmel i EU-traktaten

Rettsakten er hjemlet i traktatens artikkel 114.

Rettslige konsekvenser

Gjeldende regulering på området er gitt i forskrift 14. januar 2011 nr. 36 om elektrisk utstyr, som er hjemlet i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven). Direktiv 2014/35/EU vil medføre endringer i forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kravene til økt sporbarhet vil trolig ha økonomiske konsekvenser for markedsaktørene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering

Direktivet er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2011)773
Rettsaktnr.: 2014/35/EU
Basis rettsaktnr.: 2006/95/EF
Celexnr.: 32014L0035

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.04.2014
Frist returnering standardskjema: 14.05.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: