plastforordningen 4. endring

Kommisjonsforordning (EU) nr. 202/2014 av 3. mars 2014 om endring av forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler

COMMISSION REGULATION (EU) No 202/2014 of 3 March 2014 amending Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.04.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.05.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 10/2011 (plastforordningen) etablerer særskilte regler for plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler. Den inneholder en unionsliste over godkjente monomerer, andre utgangsstoffer, makromolekyler framstilt ved mikrobiell fermentering, tilsetningsstoffer og polymerisasjonshjelpestoffer som kan brukes ved fremstilling av plastmaterialer.

Forordningen endrer og retter unionslisten over godkjente stoffer, med tilhørende grupperestriksjoner for stoffer og merknader for samsvarskontroll i punktene 1, 2 og 3 og de respektive tabellene 1, 2 og 3 i vedlegg I plastforordningen.

Endringene går ut på at noen nye "stoffer" legges til i listen over godkjente "stoffer" og at spesifikk migrasjonsgrense for noen "stoffer" som allerede er godkjent endres i tabell 1 i punkt 1 i vedlegg I til plastforordningen. Alle endringene er basert på og i samsvar med EFSAs uttalelser om "stoffene".

Forordningen inneholder dessuten en overgangsbestemmelse som gjør at plastmaterialer og plastgjenstander som lovlig er satt i omsetning før 24. mars 2014, men som ikke er i samsvar med de nye bestemmelsene, forsatt kan settes i omsetning frem til 24. mars 2015. Slike plastmaterialer og plastgjenstander kan deretter sluttselges uten at det er satt noen konkret tidsfrist for dette.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig. Rettsakten inneholder dessuten overgangsbestemmelser som uansett ville kunne ha redusert eventuelle uheldige konsekvenser av rettsakten.

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforskriften).

Sakkyndige instansers merknader

Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget for næringsmidler fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011. To nye stoffer leggs til unionslisten over tillatte stoffer og bruksvilkår for to stoffer som allerede er på listen endres. Stoffene er risikovurdert av EUs risikovurderingsorgan EFSA og anses sikre for bruk i matkontaktmaterialer. Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 202/2014
Basis rettsaktnr.: 1935/2004
Celexnr.: 32014R0202

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.03.2014
Frist returnering standardskjema: 18.04.2014
Dato returnert standardskjema: 09.05.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 215/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.04.2014
Høringsfrist: 09.06.2014
Frist for gjennomføring: 01.11.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker