Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Postregulatørgruppe (ERGP)

Kommisjonsbeslutning av 10. august 2010 om etablering av den europeiske regulatørgruppen for posttjenester

Commission Decision of 10 August 2010 establishing the European Regulators Group for Postal Services

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.04.2014

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 10. august 2010. Nkom deltar i European Regulators Group for Postal Services som observatør, selv om Norge ikke har implementert EUs tredje postdirektiv. Nkom deltar aktivt på Plenarmøtene og i møtene i kontaktnettverket, samt i fem arbeidsgrupper.

Sammendrag av innhold

Beslutningen oppretter den europeiske regulatørgruppen for posttjenester. Gruppen skal rådgi og assistere Kommisjonen i arbeidet med harmoniseringen av det indre postmarkedet. Gruppen skal bistå Kommisjonen innenfor ethvert spørsmål på området, herunder spørsmål som oppstår vedrørende gjennomføringen av postdirektivet i de ulike medlemsstater. Gruppen skal også bistå med innhenting av synspunkter fra markedsaktører, forbrukere og andre sluttbrukere.

Det er direktørene for de ulike tilsynene i medlemsstatene som skal være medlemmer i Gruppen. Dette medfører at departementene ikke kan delta i dette samarbeidet. EØS-land gis status som observatører.

Merknader
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) deltar per i dag i ERGP som observatør.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning verken for private eller offentlige aktører i Norge.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten faller inn i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departementer er representert, og funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/217/EF
Basis rettsaktnr.: 97/67/EF
Celexnr.: 32010D0811

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.09.2010
Frist returnering standardskjema: 26.10.2010
Dato returnert standardskjema: 21.05.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen