Rapportering

Kommisjonsbeslutning 2014/166/EU av 21. mars 2014 om endring av beslutning 2005/381/EF om spørreskjemaet for rapportering om anvendelsen av direktiv 2003/87/EF

Commission Implementing Decision of 21 March 2014 amending Decision 2005/381/EC as regards the questionnaire for reporting on the application of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.04.2014

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.05.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer det detaljerte spørreskjemaet som medlemsstatene skal fylle ut hvert år innen 30. juni og sende til Kommisjonen for å rapportere om etterlevelsen av direktiv 2003/87/EF (EUs klimakvotedirektiv). Det opprinnelige spørreskjemaet ble opprettet gjennom beslutning 2005/381/EF, som har vært grunnlaget for rapportering for årene 2005-2013. Gjennom rettsakten erstattes vedlegget til beslutning 2005/381/EF med et nytt, oppdatert spørreskjema som er mer tilpasset kvotesystemet slik det er utformet fra og med 2013, etter overgangen til et felleseuropeisk kvotesystem som omfatter flere sektorer og gasser. 

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører kun administrative konsekvenser for Miljødirektoratet, som vil være ansvarlig for utfyllingen av spørreskjemaet. 

Rettslige konsekvenser

Rettakten krever ikke nasjonal gjennomføring da den bare oppstiller krav som forurensningsmyndigheten må etterleve gjennom utfylling av et spørreskjema. 

Sakkyndige instansers merknader

EØS-relevant og akseptabel

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten endrer en rettsakt som allerede er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten oppdaterer og forenkler et spørreskjema som allerede legges til grunn for norske myndigheters rapportering under Artikkel 21 i EUs klimakvotedirektiv - direktiv 2003/87/EF. Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/166/EU
Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF
Celexnr.: 32014D0166

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.04.2014
Frist returnering standardskjema: 14.05.2014
Dato returnert standardskjema: 15.05.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker