REACH/XVII/krom

Kommisjonsforordning (EU) nr. 301/2014 av 25. mars 2014 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om seksverdige kromforbindelser

Commission Regulation (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 on the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (REACH) as regards chromium VI compounds

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.04.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.04.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forordning (EU) nr. 301/2014 ble vedtatt 25. mars 2014.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. REACH er ett av de viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority). Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket.

Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 301/2014 endres vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om REACH (om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier). Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter.

Seksverdig krom er allerede regulert i post 47 i vedlegg XVII i REACH. I nyere undersøkelser, fremlagt av Danmark, påvises det at eksponering for seksverdig krom, når det forekommer i lær eller lærvarer, eller deler bestående av lær i gjenstander som kommer i kontakt med hud, kan medføre risiko for menneskers helse. Hos allerede overfølsomme personer kan slik kontakt utløse allergisk reaksjon ved lavere konsentrasjon enn den som ellers gir allergisk reaksjon.

Gjennom forordning (EU) nr. 301/2014 utvides derfor reguleringen av seksverdig kromforbindelser til å omfatte lær og lærvarer. Seksverdige kromforbindelser kan dannes i lær ved oksidering av treverdig krom som tilsettes i visse garvingsprosesser for å øke lærets formbestandighet og motstandsdyktighet overfor mekanisk påvirkning og varme.

Lærvarer som kommer i kontakt med hud skal ikke bringes i omsetning hvis de inneholder seksverdig krom i konsentrasjoner på eller over 3 mg/kg (0,0003 vektprosent) av den samlede tørrvekt av læret. Gjenstander som inneholder deler av lær som kommer i kontakt med hud skal ikke bringes i omsetning hvis en eller flere av disse delene av lær inneholder seksverdig krom i konsentrasjoner på eller over 3 mg/kg (0,0003 vektprosent) av den samlede tørrvekt av delen av lær.  Forbudet gjelder ikke for brukte lærvarer som ble omsatt første gang til sluttbruker før 1. mai 2015.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordning (EU) nr. 301/2014 er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 1907/2006 om REACH ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 301/2014 vil skje ved endring i REACH-forskriftens vedlegg XVII.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering

Forordning (EU) nr. 301/2014 er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 – er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Det er sentralt at de som berøres av REACH-regelverket, herunder norsk industri og de aktuelle myndigheter, har et tilsvarende oppdatert og forbedret regelverk tilsvarende som resten av EU/EØS-området.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0301/2014
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32014R0301

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.03.2014
Frist returnering standardskjema: 07.05.2014
Dato returnert standardskjema: 24.04.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 183/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.09.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 04.11.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.11.2014

Lenker