Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Realkompetansevurdering

Validering av ikke-formell og uformell læring

Validation of non-formal and informal learning

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.04.2014

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.05.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 25.09.2014.

Sammendrag av innhold

Det blir anbefalt at medlemslandene innen 2018 skal ha på plass ordninger for realkompetansevurdering som gir enkeltpersoner mulighet til:

  1. å få vurdert og verdsatt kunnskap, ferdigheter og kompetanse som er ervervet gjennom ikke-formell og uformell læring;
  2. å oppnå en full eller delvis kvalifikasjon basert på validering av ikke-formell og uformell læring

Det anbefales videre at følgende elementer inngår i ordningen i den grad det er hensiktsmessig; enkeltvis eller i kombinasjon alt etter behov:

  1. identifikasjon av en persons læringsutbytte oppnådd gjennom ikke-formell og uformell læring;
  2. dokumentasjon av en persons læringsutbytte oppnådd gjennom ikke-formell og uformell læring;
  3. vurdering av en persons læringsutbytte oppnådd gjennom ikke-formell og uformell læring;
  4. sertifisering av resultatet av vurderingen oppnådd gjennom ikke-formell og uformell læring i form av en kvalifikasjon, del av en kvalifikasjon eller i annen passende form

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rekommandasjonen i seg selv medfører ikke særskilte direkte økonomiske forpliktelser, men økt interesse for realkompetansevurdering vil kunne medføre behov for økte ressurser for den som skal gjennomføre slik realkompetansevurdering.

Rettslige konsekvenser

Rekommandasjonen i seg selv ikke ser ut til å inneholde særlige juridiske forpliktelser eller rettigheter, utover å ha på plass et system for realkompetansevurdering innen 2018. En frivillig innlemmelse av en rekommandasjon i EØS-avtalen tolkes som et klart signal om at Norge ønsker å utdype samarbeidet og følge opp de anbefalinger som ligger i rekommandasjonen .

EØS-relevant og akseptabel

Rettsakten ble behandlet i EØS Spesialutvalg for utdanning ved skriftlig prosedyre.

Vurdering

Implementeringen gjennomføres på frivillig basis og vil ikke medføre juridiske forpliktelser.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.: KOM(2012)485
Rettsaktnr.: 2012/398/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012H1222

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.04.2014
Frist returnering standardskjema: 03.06.2014
Dato returnert standardskjema: 28.05.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 202/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen