Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Teknologioverføringsavtaler

Gruppeunntak og retningslinjer for teknologioverføringsavtaler

Revised block exemption regulation and guidelines for technology transfer agreements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.04.2014

Spesialutvalg: Konkurransesaker

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.05.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIV. Konkurranseregler

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Det nå gjeldende gruppefritaket, Kommisjonsforordning (EF) 772/2004, som utløper 30.april 2014 er inkorporert i Vedlegg XIV til EØS-avtalen, Punkt 5, og har en tilpasningstekst.

Rettsakten ble godkjent for innlemmelse i EØS-avtalen på underkomiténivå i EFTA pilaren 29.september 2014, og oversendt til EEAS 1.oktober. Beskjeden fra EFTA Sekretariatet er at Kommisjonen er klar til å vedta EEA Joint Committee Decision i saken (JCD 32014R0316.A14) på EØS-komitémøtet 12. desember.

Det reviderte gruppefritaket forventes å tre i kraft i EFTA pilaren dagen etter vedtaket i EØS-komitén. Det legges opp at det interne arbeidet med utkast til endring i FOR 2011-12-21 nr 1518 (kap.1 § 3) er klart før det. Departementet vil ellers gi endringen i forskriften tilbakevirkende kraft.

Sammendrag av innhold

Traktaten om Den europeiske unions virkeområde (TEUV) artikkel 101 forbyr samarbeid som har til formål eller virkning å begrense konkurransen. TEUV artikkel 101 tilsvarer EØS-avtalen artikkel 53. TEUV artikkel 101 nr. 3/EØS-avtalen artikkel 53 nr. 3 gir  automatisk unntak fra forbudet (legalunntak) dersom fire angitte villårer er oppfylt.

Det er foretakenes ansvar å selv vurdere om deres adferd er lovlig i henhold til artikkel 101/artikkel 53. Kommisjonen har likevel opprettholdt ordningen med gruppefritak for å lette vurderingen for foretakene og gi de foretak som oppfyller vilkårene i gruppeunntaket en "trygg havn", samt for å gi veiledning til nasjonale konkurransemyndigheter når de håndhever artikkel 101 på slike avtaler. Gruppefritaksforordninger tas inn i EØS-avtalen og får da gyldighet for anvendelse av EØS-avtalen artikkel 53.

Kommisjonen supplerer i betydelig grad gruppefritakene med omfattende retningslinjer for håndhevingen av artikkel 101. Retningslinjene binder Kommisjonen i deres håndheving av regelverket. ESA har vedtatt identiske retningslinjer for anvendelse av EØS-avtalen artikkel 53.

Den tidligere kommisjonsforordningen (EF) nr. 772/2004 som ga gruppefritak for kategorier av teknologioverføringsavtaler, utløpte 30. april 2014. Gruppefritaket unntok enkelte horisontale og vertikale avtaler om teknologioverføring fra forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i traktaten artikkel 101, såfremt nærmere bestemte vilkår var oppfylt. Kommisjonsforordning (EF) nr. 772/2004 er gjennomført i EØS-avtalen og i norsk rett, og gjelder dermed ved anvendelse av EØS-avtalen artikkel 53 i norsk rett.

EU-kommisjonen publiserte 20. februar 2013 et forslag til revidert gruppeunntak for teknologioverføringsavtaler med tilhørende retningslinjer. Forslaget ble sendt på offentlig høring 20.februar 2013 med høringsfrist 17.mai 2013. I forbindelse med norske konkurransemyndigheters deltagelse i ovennevnte revisjonsprosess, gjennomførte Konkurransetilsynet 11.mars-22.april 2013 en høring av norske interessenter.(http://www.konkurransetilsynet.no/no/aktuelt/nyheter/horing-om-regelverk-for-teknologioverforing/?hl=teknologioverføringsavtaler).  Det ble vurdert at en høringsuttalelse fra norske myndigheter ikke var nødvendig, da det i den norske høringen ikke kom inn høringssvar som tok opp særnorske forhold og det heller ikke i øvrig var forhold som tilsa at en høringsuttalelse fra norske myndigheter i denne saken var nødvendig.

Basert på det opprinnelige forslaget til Kommisjonen og høringssvar mottatt under Kommisjonens høring, ble et revidert gruppeunntak for teknologioverføringsavtaler vedtatt 21.mars 2014. Kommisjonens nye forordning (EU) nr. 316/2014, trådte i kraft 1.mai 2014. Det reviderte gruppeunntaket innebærer i hovedsak en videreføring av dagens ordningen, men med noen endringer med formål om å forstreke insentivene for forskning og utvikling, legge til rette for spredning av immaterielle rettigheter og å stimulere til konkurranse. De viktigste endringene i det nye gruppefritaket er:

  • en ny bestemmelse som klargjør forholdet mellom dette gruppeunntaket og andre gruppeunntak
  • en endret test for når kjøp av råmaterialer eller utstyr dekkes av gruppeunntaket
  • en endring som innebærer at alle typer av restriksjoner knyttet til passivt salg mellom ulike lisenstakeres områder/kundegrupper skal regnes som "hardcore" konkurransebegrensninger som aldri kan unntas under gruppeunntaket (jf det vertikale gruppeunntaket)
  • en endring som innebærer at former for eksklusiv tilbakelisensiering fra lisenstaker ikke lenger dekkes av den "trygge havna" i gruppeunntaket.
  • en endring som innebærer at termineringsklausuler ikke lengre dekkes av den "trygge havna"
  • nye avsnitt om forliksavtaler og "patent pools"

Kommisjonen har i forbindelse med at det reviderte gruppeunntaket er blitt vedtatt, publisert nye retningslinjer for anvendelsen av artikkel 101 på teknologioverføringsavtaler. De foreslåtte endringene speiler de vedtatte endringene og nye avsnittene i gruppefritaket.

Pressemelding fra Kommisjonen ( http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-299_en.htm )

Memo med svar på ofte stilte spørsmål (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-208_en.htm)

Kommisjonens retningslinjer: (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2014:089:TOC#C_2014089EN.01000301.doc).

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Saken forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter. For foretakene forventes de nye reglene å underlette lisensiering, også gjennom bruk av "patentpools" og gi tydeligere retningslinjer for forholdet til konkurransereglene ved bruk av denne type av avtaler.

Rettslige konsekvenser

Det reviderte gruppefritaket har i EU fra 1.mai 2014 i erstattet kommisjonsforordning (EF) nr. 772/2004, som er inntatt i EØS-avtalen vedlegg XIV del C nr. 5 og gjennomført i norsk rett ved forskrift 21.desember 2011 nr. 1518 om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv. Vedtakelsen av det reviderte gruppefritaket innebærer at den ny forordningen må tas inn i  EØS-avtalen og den norske forskriften må endres tilsvarende. Rettsakten ble godkjent for innlemmelse i EØS-avtalen på underkomiténivå i EFTA pilaren 29.september 2014, og oversendt til EEAS 1.oktober. Beskjeden fra EFTA Sekretariatet er at Kommisjonen er klar til å vedta EEA Joint Committee Decision i saken (JCD 32014R0316.A14) på EØS-komitémøtet 12. desember. Det legges opp at det interne arbeidet med utkast til endring i FOR 2011-12-21 nr 1518 (kap.1 § 3) er klart før det. Departementet vil ellers gi endringen i forskriften tilbakevirkende kraft.

Sakkyndige instansers merknader

Konkurransetilsynet la Kommisjonens forslag til nytt regelverk ut på offentlig høring. Konkurransetilsynet mottok et høringssvar fra Advokatforeningen som i hovedsak støtter endringsforslagene. Regelverket har også vært skriftlig behandlet i Spesialutvalget for Konkurransesaker i den forbindelse. Spesialutvalget hadde ikke merknader.

Vurdering

Det nye gruppefritaket er EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Det er kun nødvendig med mindre tilpassninger, som bygger på allerede eksisterende tilpassninger (jf tidligere gruppefritak). Forskrift 21.desember 2011 nr. 1518 om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv. må endres (jf ovenfor).

Det ventes at ESA vil vedta tilsvarende nye retningslinjer (soft law) for anvendelsen av EØS-avtalen på teknologioverføringsavtaler, som vil erstatte ESAs eksisterende retningslinjer (jf vedtak nr 228/05/COL av 21.september 2005). De vil legges ut på ESAs hjemmeside på følgende lenke: http://www.eftasurv.int/competition/notices-and-guidelines/

Andre opplysninger

Det tidligere gruppeunntaket (forordning (EF) nr. 772/2004) ble innført som et unntak fra norsk konkurranserett ved FOR-2006-07-06-922 - Forskrift om anvendelse av konkurranseloven § 10 tredje ledd på grupper av teknologioverføringsavtaler. Forskriften omfattet teknologioverføringsavtaler som ikke hadde EØS/EU dimensjon. Forskriften utløp 30.april 2014, dvs på tilsvarende dato som den tidligere Kommisjonsforordningen.

EØS-konkurranseretten stiller på dette område ikke noen krav på harmonisering av noen deler at den rene nasjonale retten. NFD legger imidlertid opp for at den nye Kommisjonsforordningen med eventuelle mindre justeringer skal bli innført som ett nytt norsk gruppeunntak, og at en ny forskrift skal vedtas så snart som mulig etter at endringen i EØS-regelverket er blitt gjennomført i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 316/2014
Basis rettsaktnr.: 772/2004
Celexnr.: 32004R0772

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.03.2014
Frist returnering standardskjema: 19.05.2014
Dato returnert standardskjema: 19.05.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen