Endringer i jernbanesikkerhetsdirektivet

Kommisjonsdirektiv 2014/88/EU av 9. juli 2014 om endringer i Europaparlament- og rådsdirektiv 2004/49/EF hva gjelder felles sikkerhetsindikatorer og felles metoder for å beregne ulykkeskostnader

Commission Directive 2014/88/EU of 9 July 2014 amending Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council as regards common safety indicators and common methods of calculating accident costs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.08.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.08.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 3. februar 2017.

Rettsakten er gjennomført i norsk rett gjennom et nytt vedlegg til forskrift 11. april 2011 om sikkerhetsstyring for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsstyringsforskriften). Endringsforskriften ble vedtatt av Statens jernbanetilsyn 14. februar 2017.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsdirektiv 2014/88/EU av 9. juli 2014 om endringer i Europaparlament- og rådsdirektiv 2004/49/EF hva gjelder felles sikkerhetsindikatorer og felles metoder for å beregne ulykkeskostnader (heretter endringsdirektivet) gjør endringer i vedlegg I til direktiv 2004/49/EF (jernbanesikkerhetsdirektivet).

I jernbanesikkerhetsdirektivet artikkel 5 fremgår det at medlemsstatene skal samle inn opplysninger om de felles sikkerhetsindikatorene slik at det skal bli lettere å vurdere om de felles sikkerhetsmålene oppfylles, samt å gjøre det mulig å overvåke den alminnelige utviklingen av jernbanesikkerheten i Europa. De felles sikkerhetsindikatorene fremgår av vedlegg I, som nå erstattes av endringsdirektivet.

Det fremgår av fortalen til endringsdirektivet at formålet med endringene er å gjøre det enklere å knytte indikatorene til den økonomiske betydningen ulykker har på samfunnet. Endringene gjør enkelte indikatorer tydeligere og enklere å anvende.

Endringene er ikke særlig omfattende. De viktigste er:

  • punkt 1.1 om sammenstøt er delt opp i sammenstøt mellom tog og gjenstand, og sammenstøt mellom tog
  • personkategoriene for tredjeperson i punkt 1.2 er delt opp, og skal nå gjelde personer på og utenfor plattform
  • i punkt 4 er PASS-hendelse oppdelt i passering av farepunkt eller ikke
  • punkt 6 om ATC og planoverganger er endret noe
  • tidligere indikatorer om sikkerhetsstyring er fjernet

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Konsekvensene av å gjennomføre endringsdirektivet i Norge er vurdert å være marginale for private og offentlige, selv om det kan bli vanskelig å samle inn pålitelige data til enkelte indikatorer, bl.a. punkt 4 om PASS-hendelser (om et farepunkt er passert eller ikke). Fordelene ved å få tydeligere indikatorer, og dermed et bedre grunnlag for datainnsamling, gjør at det i sum er antatt å gi en positiv kost - nytteverdi av gjennomføringen endringsdirektivet.

Rettslige konsekvenser

Jernbanesikkerhetsdirektivet er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i flere lover og forskrifter. Endringsdirektivet er tatt inn i norsk rett gjennom et vedlegg til sikkerhetsstyringsforskriften, som er fastsatt av Statens jernbanetilsyn.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har ikke vært på alminnelig høring. Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for transport. Rettsakten ble ansett som EØS-relevant og akseptabel.   

Vurdering

Rettsakten ble EØS-relevant og akseptabel og er gjennomført i norsk rett gjennom vedlegg til sikkerhetsstyringsforskriften som er hjemlet i jernbaneloven..

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/88/EU
Basis rettsaktnr.: 2004/49/EF
Celexnr.: 32014L0088

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.07.2014
Frist returnering standardskjema: 21.08.2014
Dato returnert standardskjema: 29.08.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 37/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.02.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 14.02.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.02.2017

Lenker