Fiskeliste

Kommisjonens implementeringsvedtak av 16. juli 2014 som endrer vedlegg II til beslutning 2006/766/EC om inkludering av Republiken Moldova i listen over fra hvilke tredjestater det kan importeres visse fiskerivarer beregnet til humant konsum

Commission Implementing Decision of 16 July 2014 amending Annex II to Decision 2006/766/EC as regards the inclusion of the Republic of Moldova in the list of third countries and territories from which imports of certain fishery products for human consumption are permitted

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 01.08.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjeldende i norsk rett.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2006/766/EF om listen over hvilke tredjestater og områder hvor det er tillatt å importere toskallede muslinger og fiskerivarer fra. Formålet med listen er å sikre at import av varene oppfyller hygienekravene i Fellesskapet og derigjennom beskytte helsen til forbrukerne. Endringen skjer i listen over de tredjestater som det kan importeres fiskerivarer fra. Endringen gjelder Republiken Moldova som nå blir listeført for import av kaviar til EU.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Republikken Moldova tilfredstiller de kriterier nevnt i forordning (EF) nr. 854/2004 for eksport av kaviar, og kan derfor garantere at deres produkt møter de sanitære forholdene fastsatt i EU og beskytter helsen til forbrukene. Mattilsynet anser derfor rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/472/EU
Celexnr.: 32014R0472

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.08.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 24.07.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.08.2014

Lenker