Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

PED importrestriksjoner på griseblod til fôr

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 483/2014 av 8. mai 2014 om beskyttelsestiltak mot diare hos svin forårsaket av et deltacoronavirus med hensyn på dyrehelsekrav ved forsendelser til EU av spraytørket blod og blodplasma av svin tenkt brukt som fôr til svin i dyrehold.

Commission implementing regulation (EU) No. 483/2014 of 8 May 2014 on protection measures in relation to porcine diarrhoea caused by a deltacoronavirus as regards the animal health requirements for the introduction into the Union of spray dried blood and blood plasma of porcine origin intended for the production of feed for farmed porcine animals

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.08.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

USA har meldt til OIE (verdens dyrehelse organisasjon) at de har utbrudd av epidemisk diare hos svin forårsaket av coronavirus, subtype alpha og delta. Deltacoronavirus har man ikke tidligere funnet innad i EU, mens alphacoronavirus har man funnet innad i EU.

Hovedsmittevei er antatt å være via spraytørket blod og blodplasma fra gris brukt til grisefôr. Viruset kan smitte via fôr f.eks ved utilstrekkelig behandling av ingrediensene eller ved kontaminering etter varmebehandlingen. Kommisjonen har derfor bestemt seg for å endre kravene til varmebehandling og lagring av produktene før forsendelse til EU midlertidig. Kravene vil gjelde i 12 måneder etter ikrafttredelse. Kravene kan endres dersom ny vitenskapelig dokumentasjon tilsier at det er hensiktsmessig. Kravene står i et nytt helsesertifikat som skal følge slike forsendelser.

En annen smittevei er ved eksport av levende dyr. USA og Canada har imidlertid skriftlig informert EU-kommisjonen om at de midlertidig ikke vil sende noen levende griser til EU.

Mattilsynet antar at importen av dette produktet til Norge er minimal, om det i det hele tatt importeres noe. Konsekvensene av å forby import produktet er derfor tilsvarende liten. Konsekvensene dersom man fikk viruset inn i landet ville derimot være svært omfattende. Rettsakten er derfor berettiget og nødvendig.

Regelverksmessig har EU kommisjonen løst dette ved å lage et nytt helsesertifikat som regulerer import av blod som kan brukes til fôr. Helsesertifikatet omfatter flere blodprodukter enn blod fra gris brukt til gris. De nye kravene stilles imidlertid kun til undergruppen «fra gris og mulig å bruke som fôr til gris». Blod ble tidligere omfattet av et helsesertifikat i forordning (EU) nr. 142/2011, anneks XV, kapittel 4b. (Gjennomføringsforordning om animalske biprodukter). Norge har ikke implementer forordning (EU) nr. 142/2011 enda, men har tilsvarende helsesertifikater i forskriften som implementerer forordning (EF) nr. 1774/2002. Mattilsynet foreslår derfor å innføre de nye kravene i en ny § 3a i forordning (EF) nr. 1774/2002.  Når forordning (EU) nr. 142/2011 trår ikraft vil forordning (EU) nr. 483/2014 også gjennomføres i denne.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring av forskrift forordning (EF) nr. 1774/2002. Ved innføring av forordning (EU) nr. 142/2011 vil det også være nødvendig å endre forskriften som implementerer denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Mattilsynet antar at import av dette produktet er minimal. Rettsakten ansees derfor ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser utover endringen av regelverket. Konsekvensen dersom man fikk viruset inn i landet ville derimot vært svært omfattende og rettsakten ansees derfor som berettiget og nødvendig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Problemet med epidemisk grisediare (PED) i USA og Canada er kjent, import av aktuelle produkter er minimal og innføring av strengere krav på lik linje med EU er i alles interesse. Mattilsynet mener at det er åpenbart unødvendig med høring i dette tilfellet iht. fvl § 37 c.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0483/2014
Basis rettsaktnr.: 97/78/EF
Celexnr.: 32014R0483

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.05.2014
Frist returnering standardskjema: 26.06.2014
Dato returnert standardskjema: 08.09.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 201/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.09.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen