Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

SES II+

Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om gjennomføringen av det felles europeiske luftrom (omarbeiding)

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the implementation of the Single European Sky (recast)

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.08.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forslaget har vært gjennom 1. lesning i Europaparlamentet våren 2014. Rådet startet formelt sin behandling av forslaget i juli 2014 under det italienske formannskapet. Formannskapet tar sikte på å kunne levere Rådets posisjon mot slutten av året. Det ligger an til ny behandling i Europaparlamentet (2. lesning) siden det er usannsynlig at Rådet aksepterer Europaparlamentets posisjon uten endringer. Trilogforhandlinger blir sannsynligvis startet i løpet av høsten 2014 for om mulig å oppnå et kompromiss under Europaparlamentets 2. lesning. Uansett er det ikke sannsynlig at forordningen vedtas før tidligst sommeren 2015.

Sammendrag av innhold

I juni 2013 la Kommisjonen frem forslag til omarbeiding av lovgivningen kjent som Single European Sky. Den eldre lovgivningen ble vedtatt i 2004 og betydelig revidert i 2009 (SES I og SES II). Kommisjonens hensikt med forslaget til omarbeiding nå, er å bidra til en raskere realisering av de overordnede målene for Single European Sky. Målene er de samme som tidligere, nemlig å

 • øke sikkerhetsnivået med en faktor på 10.

 • halvere kostnadene ved lufttrafikkstyringen.

 • redusere miljøbelastningene med 10 prosent.

 • doble trafikkavviklingskapasiteten/ redusere forsinkelser.

Hovedelementene i forslaget er:

 • Styrking av uavhengigheten og ressursene til de nasjonale tilsynsmyndighetene.

 • Flysikringstjenestene deles opp i ”kjernetjenester” og ”støttetjenester” og legges til separate virksomheter. Lufttrafikktjenestene anses som kjernetjenester som fortsatt skal baseres på utpeking/ enerett, mens de øvrige flysikringstjenestene skal utføres i henhold til vanlige markedsmessige prinsipper (fri konkurranse) eller i henhold til reglene for offentlige innkjøp (konkurranse om tjenesteleveransen).

 • Det skal sikres en større grad av kundefokus hos lufttrafikktjenesteyterne. Bl.a. styrkes konsultasjonsforpliktelsene og medinnflytelse i forhold til deres strategiske investeringsplaner.

 • Det etablerte ytelsesregimet for å måle og styre kvaliteten og kostnadene på flysikringstjenestene endres og forenkles. Fokusområdene skal fortsatt være sikkerhet, miljø, kapasitet og kostnadseffektivitet, men Kommisjonen ønsker styrket sin myndighet til å fastsette regler for å sikre at ytelsesregimet fungerer/ leverer. (Jfr. nye prosedyrer for delegert lovgivningskompetanse som innebærer styrking av Rådets og Europaparlamentets rolle, men uten formell komitébehandling.)

 • Kravene til de etablerte funksjonelle luftromsblokkene gjøres mer fleksible. Det skal legges til rette for industrielle partnerskap mellom flysikringstjenesteytere.

 • Rollen og myndigheten til nettverksforvalteren styrkes.

 • EASAs rolle og ansvar på dette saksområdet klargjøres. Tilsvarende gjelder rolle og ansvar til Eurocontrol. 

Kommisjonen trekker frem at mulighetene for å levere de ønskede ytelsesmålene vanskeliggjøres av sub-optimale løsninger med for mange kontrollsentraler og flyplasser som nærmer seg sin kapasitetsgrense. Medlemslandene oppfordres til å gi sin tilslutning til nødvendige reformer gjennom vedtagelse av nye og krevende ytelsesmålsettinger for andre og tredje referanseperiode, spesielt gjelder dette målene for kapasitet og kostnadseffektivitet. Som et verktøy i så henseende fremheves FAB-samarbeid i tillegg til forslaget om å forfølge utskilling av støttetjenester til lufttrafikktjenestene, slik at det skapes et reelt marked for å levere disse tjenestene.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettslige konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Norges holdning til Single European Sky er generelt positiv. SES I og SES II er innlemmet i EØS-avtalen, dog med reservasjon for Stortingets samtykke for SES II (forventet høsten 2014).

Foreløpig er det ikke avdekket prinsipielt vanskelige elementer i hoveddelen av regelverksforslaget. Vi merker oss at Network Manager's rolle foreslås styrket og utvidet, men at dette balanseres i styringsstrukturene (større innflytelse for flysikringstjenesteyterne, luftromsbrukerne og flyplassoperatørene).
 

Forordningen er EØS-relavant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 14

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Politiske dokumenter
KOM-nr.: KOM(2013)410
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen