Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet Afrikansk svinepest, Estland m.fl.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning nr. 2014/513/EU av 31. juli 2014 om endring av vedlegget til gjennomføringsvedtak 2014/178/Eu som angår områder i Litauen, Latvia og Estland, som har restriksjoner vedrørende afrikansk svinepest (meddelt under nummer C(2014) 5583

Commission Implementing Decision No. 2014/513/EU of 31 July 2014 amending the annex to Implementing Decision 2014/178/EU as regards the areas in Lithuania, Latvia and Estonia under restriction for African swine fever (notified under document C(2014) 5583)

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.08.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Afrikansk svinepest brer seg i flere østeuropeiske land. Sykdommen sprer seg geografisk, omfatter flere individer enn tidligere og gjelder nå både villsvin og tamgris. Kommisjonsbeslutning 2014/178/EU lister de medlemsland som har funnet afrikansk svinepest på sitt territorium og setter spesifikke krav til disse landene. Vedtakets vedlegg må nå endres for å ta høyde for den nye sykdomssituasjonen.

Vedlegget deler områdene i tre risikonivåer:

  • Del I:   Risiko på grunn av nærhet til infiserte viltlevende svin. Latvia og Litauen sine området er flere enn før. Estland føres på listen for første gang.
  • Del II: Risiko hos viltlevende svin. Latvias liste utvides
  • Del III: Risiko både hos villsvin og i tamgrisbesetninger. Latvia og Litauen føres på listen.

Estlands områder nær grensen til Latvia omfattes trolig utifra epidemiologisk risikovurdering. Mattilsynet er ikke kjent med at Estonia har meldt om funn på eget territorium, men situasjonen er under stadig utvikling. Det er kun et mindre estiske område langs grensen til Latvia som er omfattet. Estland har også grense til Russland.

Avhengig av hvilken del av vedlegget man tilhører ilegges ulike krav for å begrense spredning av sykdommen. De strengeste kravene ilegges når man har risiko for smitte hos både villsvin og tamgris. Kravene går på forbud mot forflytning av levende gris, griseprodukter og andre smitteførende gjenstander. Videre stilles det krav til slakterier, merkeordninger for kjøtt, helsesertifikat og kjøretøy.

Etter at utbrudd av afrikansk svinepest ble meldt i starten av 2014 har EU kommisjonen kommet med 11 rettsakter som skal begrense spredningen av sykdommen. Det er viktig at sykdommen kontrolleres og at regelverket tilpasses den epidemilogiske virkelighet. Det forventes at nytt regelverk med hensyn på afrikansk svinepest vil komme fortløpende også en stund fremover. Rettsakten er akseptabel.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten retter seg kun mot de berørte medlemslandene og medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ingen endring av norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/513/EU
Celexnr.: 32014D0513

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen