Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

AIS og AIM

Tekniske krav og operasjonelle prosedyrer for luftfartens informasjonstjenester (AIS) og kunngjøringstjenesten (AIM) - ToR RMT.0477 og RMT.0478

Technical requirements and operational procedures for aeronautical information services (AIS) and aeronautical information management (AIM) ToR RMT.0477 and RMT.0478

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.12.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Det er nedsatt en regelverksgruppe med 8 - 10 eksperter fra myndigheter og tjenesteytere med ekspertise innen AIS og/eller AIM som jobber med utvikling og harmonisering av reglene på AIS/AIM-området.

Sammendrag av innhold

Som ledd i Single European Sky II pakken er virkeområdet til basisforordning (EF) nr. 216/2008 utvidet til å omfatte ATM/ANS, samtidig som det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA er gitt ansvaret for å utvikle sikkerhetsrelatert regelverk innenfor dette fagfeltet jf. forordning (EF) nr. 1108/2009.

Kommisjonens første steg i å ta inn ATM/ANS under basisforordning (EF) nr. 216/2008 var å vedta «forordning (EU) 1035/2011 om felles krav til yting av flysikringstjenester» og «forordning (EU) nr. 1034/2011 om myndighetskrav for tilsyn av sikkerhetsaspekter innenfor lufttrafikkstyring og flynavigasjon» den 17. oktober 2011.

Disse forordningene ble vedtatt i henhold til en hurtigprosedyre. Dette skyldes at det i basisforordningen var fastsatt en absolutt tidsfrist (31.12.2012) for når de nye ATM/ANS-forordningene måtte være vedtatt under «EASA-regimet». På bakgrunn av denne knappe tidsfristen ble Kommisjonen og medlemsstatene enige om at forordning (EU) nr. 1035/2011 og forordning (EU) nr. 1034/2011 skulle bygge mest mulig på det eksisterende Single Sky-regelverket (forordning (EF) nr. 2096/2005 og forordning (EF) nr. 1315/2007).

Dette førte imidlertid til at forordning (EU) nr. 1035/2011 og forordning (EU) nr. 1034/2011 ikke inneholdt reguleringer på alle områder som forutsatt i basisforordning (EF) nr. 216/2008 anneks Vb. EASA må derfor utvikle implementeringsregelverk innenfor ATM/ANS-området.

EASA publiserte den 10. mai 2013 NPA (Notice of Proposed Amendments) 2013-08 om felles krav ("essential requirements") til ATM/ANS-aktører (se eget EØS-notat). I forlengelsen av dette har EASA utarbeidet betingelser for utvikling av regelverk for regelverksgrupper (Terms of Reference for Rule Making Task-grupper) innenfor områdene luftfartsinformasjonstjenester (AIS) og kunngjøringstjenesten (AIM). Dette er ToR RMT.0477 og RMT.0478, noe dette EØS-notatet vil omhandle.

 ToR RMT.0477 og RMT.0478 vil ikke resultere i en egen forordning, men vil trolig tas inn som et kapittel i den større ATM/ANS-forordningen.

Formålet med dette regelverksinitiativet er å utvikle regler og harmonisere de ulike krav og standarder som skal gjelde for AIS og AIM, særlig på bakgrunn av ICAO Annex 15 og ICAO Annex 4. Det vil også bli utviklet akseptable metoder for etterlevelse (AMC) og veiledningsmateriale (GM).

Det vil som en del av EASAs ordinære regelverksprosess bli utviklet en NPA på dette området, samt gjennomført høring og ulike konsultasjoner. NPAen vil inneholde både organisatoriske og tekniske krav i forbindelse med tjenesteyting av AIS og AIM. Organisatoriske krav kan være krav til kompetanse, personell og kvalitetssystemer. Tekniske krav vil kunne være krav ved sikkerhetsrelaterte endringer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Pr i dag berøres AIS / AIM-området av en rekke ulike regelverk, standarder og initiativ. Dette er Kommisjonsforordning (EU) nr. 73/2010 om krav til kvalitet for luftfartsdata og luftfartsinformasjon i SES (ADQ), ICAO Annex 15 med endringer nr 37 og 38, ICAO Annex 4 med endringer nr 57, NPA 2013-08, EASA Opinion 01/2013 om myndighets-, organisasjons- og operasjonelle krav til lufthavner, Kommisjonsforordning (EU) nr. 923/2012 (SERA) og Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 (EU-OPS).

Regelverksinitiativet ToR RMT.0477 og RMT.0478 vil som nevnt utvikle regler og harmonisering av krav og standarder på dette området.

Reglene for AIS/AIM-området vil inngå som en del av et større regelverksinitiativ på ATM/ANS-området, og således bli tatt inn i EØS-avtalen og norsk rett på vanlig måte.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er foreløpig for tidlig å si hvilke eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser regelverksinitiativet vil kunne få for norske myndigheter og norske aktører. Dette vil kunne bli klarere når EASA utgir sin NPA på området.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet har foreløpig ingen merknader fra sakkyndige instanser, men vil informere markedet om regelverksinitiativet.

Vurdering

Yting av nøyaktige og tidsriktige luftfartsdata og luftfartsinformasjon til brukerne av disse er et viktig sikkerhetsmoment i luftfarten. Luftfartstilsynet ser positivt på at det er tatt et initativ fra EASA til å utvikle og harmonisere regelverket på AIS/AIM-området.

Det er Luftfartstilsynets vurdering at rettsakten skal grupperes i Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen