Biocid-div-DE

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/758/EU av 29. oktober 2014 om avvisning av et avslag på godkjenning av biocidprodukter meddelt av Tyskland i overensstemmelse med Europaparlaments og rådsdirektiv 98/8/EF

Commission Implementing Decision 2014/758/EU of 29 October 2014 rejecting the refusal of the authorisation of a biocidal product notified by Germany in accordance with Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.12.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 29. oktober 2014. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocial Products.

Direktivene 2008/78/EF som godkjenner propiconazil, 2008/79/EF som godkjenner stoffet IPBC og 2008/86/EF som godkjenner tebuconazol til bruk i produkttype 8 er tidligere innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Sammendrag av innhold

De aktive stoffene IPBC, propiconazol og tebuconazol er godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter treimpregneringsmidler.

Tysklands forslag om å avslå Storbritannias godkjenning fra 2012 av noen spesifikke treimpregneringsprodukter avvises. Imidlertid skal den tiltenkte bruken som beskrevet i produktgodkjenningen ha følgende tillegg: Utelukkende til midlertidig beskyttelse av nysaget/nylig felt tre og tømmer mot sopp og overflatemugg. Trevirke som er behandlet med dette produktet kan benyttes til tre i bruksklasse 2 og 3 (det vil si tømmer som ikke er i kontakt med jord, og som enten kontinuerlig utsettes for vær eller beskyttes mot vær, men ofte utsatt for fukt). Videre skal følgende betingelse for godkjenning inngå: Som betingelse for godkjenning skal innhaver av godkjenningen sikre at utførlige instrukser for bruk av produktet, hvor det tas særlige hensyn til produksjonsforhold på det industrianlegg hvor produktet skal benyttes, stilles til rådighet for brukerne på påføringsstedet. Kravene om tillegg i godkjenningen gjelder også for det aktuelle produktet gjensidig godkjent i andre land.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – er hjemlet i artikkel 114 i traktaten om Den europeiske unions virkeområde. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/758/EU skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/758/EU anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/0758
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014D0758

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.11.2014
Frist returnering standardskjema: 16.12.2014
Dato returnert standardskjema: 16.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 54/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.01.2015
Høringsfrist: 12.03.2015
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 22.04.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.04.2015

Lenker