Biocid-IPBC-DE

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/756/EU av 29. oktober 2014 om begrensninger av godkjenninger av biocidprodukter som inneholder IPBC og propiconazol meddelt av Tyskland i overensstemmelse med Europaparlaments og rådsdirektiv 98/8/EF

Commission Implementing Decision 2014/756/EU of 29 October 2014 concerning restrictions of authorisations of biocidal products containing IPBC and propiconazole notified by Germany in accordance with Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.12.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 29. oktober  2014. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocial Products.

Direktiv 2008/79/EF som godkjente det aktive stoffet IPBC til bruk i produkttype 8 er tidligere innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Direktiv 2008/78/EU som godkjente det aktive stoffet propiconazol til bruk i produkttype 8 er også tidligere innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Sammendrag av innhold

De aktive stoffene IPBC og propiconazol er godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter treimpregneringsmidler. Tyskland har mottatt søknader om gjensidig godkjenning av tre biocidprodukter/trebeskyttelsesmidler som inneholder IPBC og propiconazol, og som Tyskland foreslo å avslå. Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/756/EU avvises Tysklands forslag om å avslå godkjenning av de tre omtalte biocidproduktene. Imidlertid skal det fremgår av merkingen at de omtalte produktene bare kan benyttes i helautomatiserte neddyppingsprosesser, hvor alle trinn i behandlings- og tørkeprosessen er mekanisert og ikke omfatter manuell håndtering, herunder når de behandlede artiklene transporteres gjennom dyppetanken til drenerings-/tørkeområdet og lagres (hvis de ikke allerede er tørre på overflaten innen de flyttes til lager). Om nødvendig skal treproduktene som skal behandles være fastspent før behandlingen starter og under neddyppingsprosessen, og skal ikke håndteres manuelt før overflaten av de behandlede artiklene er tørre. Kravene om tillegg i merkingen gjelder også for de aktuelle produktene gjensidig godkjent i andre land.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – er hjemlet i artikkel 114 i traktaten om Den europeiske unions virkeområde.Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/756/EU skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/756/EU anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/0756
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32014D0756

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.11.2014
Frist returnering standardskjema: 16.12.2014
Dato returnert standardskjema: 16.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 54/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.01.2015
Høringsfrist: 12.03.2015
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 22.04.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.04.2015

Lenker