Biocid-pt8-pt18

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1090/2014 av 16. oktober 2014 om godkjenning av permetrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 8 og 18

Commission Implementing Regulation (EU) No 1090/2014 of 16 October 2014 approving permethrin as an existing active substance for use in biocidal products for product-types 8 and 18

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.12.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 16. oktober 2014. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidproduktet nasjonalt. Produkttypene som omfattes av regelverket fremgår av vedlegg V i biocidforordningen.

Forordning (EU) nr. 1090/2014 godkjenner permetrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 8 og 18. Produkttype 8 omfatter treimpregneringsmidler. Produkttype 18 omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Siden vurderingen ikke omfatter nanomaterialer, skal godkjenninger heller ikke omfatte nanomaterialer. Ved produktvurderingen skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Bruk av permetrin i biocidprodukter i produkttype 8 gis med følgende betingelser:

For produkter som er godkjent til profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer og egnede risikobegrensende tiltak, herunder bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr, slik at eksponeringen reduseres til et akseptabelt nivå.

Videre skal det treffes hensiktsmessige tiltak for å beskytte jord og vannmiljø:

For godkjente produkter skal det fremgå av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablad at industriell bruk skal foregå innenfor et avgrenset område eller på et hardt og ugjennomtrengelig underlag med oppsamling. Nylig behandlet tre skal lagres under tak og/eller på hardt og ugjennomtrengelig underlag for å hindre avrenning til jord og vann. Eventuell avrenning fra bruk av produktet skal samles til gjenbruk eller destrueres.

Det skal ikke godkjennes produkter til behandling av tre som er værutsatt eller til behandling av tre som skal benyttes i utendørs konstruksjoner nær eller ved vann med mindre det foreligger data som viser at produktet ikke innebærer uakseptabel risiko om nødvendig med bruk av avbøtende tiltak. For behandlede artikler skal den som bringer produktet i omsetning sikre at merkingen inneholder opplysninger om risiko for hudsensibilisering.

Bruk av permetrin i biocidprodukter i produkttype 18 kan bare gis med følgende betingelser:

For produkter som er godkjent til profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer og egnede risikobegrensende tiltak, herunder om nødvendig bruk av personlig verneutstyr, slik at eksponeringen reduseres til et akseptabelt nivå.

For godkjente produkter skal det fremgå av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablad at det skal treffes hensiktsmessige tiltak for å beskytte jord og vannmiljø.

Det skal på produkter som er godkjent til bruk på tekstilfibre eller andre materialer til bekjempelse av insektangrep, fremkomme at nybehandlede fibre og andre egnede materialer skal lagres på en måte som hindrer avrenning til jord og vann. Eventuell avrenning fra bruk av produktet skal samles til gjenbruk eller destrueres. Den som bringer i omsetning produkter behandlet med permitrin eller som med hensikt er tilsatt permitrin og som kan gi risiko for hudkontakt og frigivelse av permitrin under normal bruk skal sikre at merkingen av produktet inneholder opplysninger om risiko for hudsensibilisering.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1090/2014 skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1090/2014
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32014R1090

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.10.2014
Frist returnering standardskjema: 28.11.2014
Dato returnert standardskjema: 16.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 52/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.01.2015
Høringsfrist: 12.03.2015
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 22.04.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.04.2015

Lenker