Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

CLP-endr-tidsfrist

Kommisjonsforordning (EU) 2015/491 av 23. mars 2015 om endring av forordning (EU) nr. 605/2014 for å introdusere fare- og sikkerhetssetninger på kroatisk og tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier

Commission Regulation (EU) 2015/491 of 23 March 2015 amending Regulation (EU) No 605/2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croation language and its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaing of substances and mixtures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.12.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.06.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordning (EU) 2015/491 ble vedtatt 23. mars 2015.

Norge deltar i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeid med gjennomføring og utvikling av CLP-regelverket, herunder faglige innspill og som ansvarlig for stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter. Videre er Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet ansvarlig myndighet (Competent Authority) for CLP i Norge.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2014 endrer CLP-forordningen ved at det innføres klassifisering av 14 nye stoffer som tidligere ikke har vært klassifisert. Videre endres klassifiseringen for 9 stoffer og klassifisering for et stoff fjernes. De nye klassifiseringene er bindende i EU fra 1. april 2015 i henhold til forordning (EU) nr. 605/2014. I ettertid er imidlertid denne fristen vurdert til å være for kort, og gjennom forordning (EU) 2015/491 som endrer forordning (EU) nr. 605/2014 endres  fristen  fra 1. april 2015 til 1. januar 2016.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som nå er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Forordning (EU) 2015/491 gjennomføres ved endringer i CLP-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kostnadene ved gjennomføring av rettsakten er vurdert til å bli relativt små. Endringene må gjennomføres dersom aktuell norsk industri skal kunne fortsette å omsette produkter i EU/EØS-markedet. Det er videre viktig for norsk industri at de får tilsvarende nye tidsfrister å forholde seg til.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Informasjon om CLP og dokumenter knyttet til endringsforskrift legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Det er videre en egen CLP-hjelp (og REACH-hjelp) på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Det ble tidlig i prosessen alt lagt ut informasjon om forlaget til nye tidsfrister på hjemmesiden til Miljødirektoratet, siden det var viktig at berørte parter ble informert om dette og gis samme rammebetingelser som resten av EU/EØS-området.

Vurdering

Forordning (EU) 2015/491 er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0491
Basis rettsaktnr.: 1272/2008
Celexnr.: 32015R0491

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.03.2015
Frist returnering standardskjema: 24.03.2015
Dato returnert standardskjema: 24.03.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 152/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.11.2014
Høringsfrist: 31.12.2014
Frist for gjennomføring: 12.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 12.06.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 19.06.2015

Lenker

Til toppen