Endring i deponidirektivet (del av pakken sirkulær økonomi)

KOM(2015) 594 - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 1999/31/EF om deponering av avfall

COM(2015) 594 - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending directive 1999/31/EF on the landfill of waste

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.12.2014

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Forslaget er behandlet i parlamentet (trilog avsluttet) og avventer formell vedtakelse av rådet.

Rettsakten er hjemlet i EU-traktatens (TFEU) artikkel 192 (1) om prosedyre for vedtak av rettsakter på miljøområdet (tidligere artikkel 175 TEF).

Direktivforslaget inngår i en pakke om sirkulær økonomi som Europakommisjonen la fram 2. desember 2015, som blant annet inneholder en handlingsplan for sirkulær økonomi og forslag til endringer av flere avfallsdirektiver: rammedirektivet om avfall (2008/98/EF), emballasjedirektivet (94/62/EF), deponidirektivet (1999/31/EF), direktivet om kasserte kjøretøy (2000/53/EF), batteridirektivet (2006/66/EF) og direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (2012/19/EU). 

Forslagene til endringer  i avfallsregelverket skal blant annet bidra til bedre design av produkter, reduserte avfallsmengder, redusert forsøpling, økt ombruk og materialgjenvinning og redusert deponering. Rettsaktene skal sikre at alle medlemsland i større grad når de fastsatte målene, gjennomfører regelverket og rapporterer bedre.

Handlingsplanen for en sirkulær økonomi har et eget EØS-faktanotat.

Sammendrag av innhold
Kommisjonen foreslår et reduksjonsmål for husholdningsavfall og liknende avfall (heretter kalt kommunalt avfall), slik at mengden som deponeres innen 1. januar 2035 maksimalt skal utgjøre 10% av generert mengde kommunalt avfall.

Videre foreslås det at avfall som er innsamlet separat med tanke på materialgjenvinning og biologisk behandling ikke skal tillates deponert.

Det forelås årlig rapportering til Kommisjonen. Rapporteringen skal skje elektronisk, på format bestemt av Kommisjonen.

Reduksjonsmålet er begrenset til å gjelde kun kommunalt avfall, da Kommisjonen anser denne avfallsstrømmen for å være den mest komplekse. Kommisjonen mener at håndteringen av dette avfallet derfor gir en god indikasjon på et lands generelle avfallshåndteringssystem.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forslaget til endring av det eksisterende deponidirektivet (1999/31/EF) er hjemlet i artikkel 192(1) i Traktat om den europeiske unions virkemåte (TFEU) om prosedyre for vedtak av rettsakter på miljøområdet (tidligere artikkel 175 i Traktat om opprettelse av det europeiske fellesskap). Det eksisterende direktivet er innlemmet i EØS-avtalens Vedlegg XX (miljø) kapittel IV (avfall). Det er gjennomført i avfallsforskriftens kapittel 9. Det foreslåtte endringsdirektivet kan gi behov for endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reduksjonsmål for deponering av «kommunalt avfall»
Selv om det er en viss usikkerhet omkring statistikkgrunnlaget for kommunalt avfall, vurderes målsetningen som allerede oppfylt ved at kun ca. 3% av husholdningsavfallet som årlig oppstår deponeres. Aske fra kommunale forbrenningsanlegg er da ikke medregnet i definisjonen av kommunalt avfall.

Forbud mot å deponere avfall som er innsamlet separat med tanke på materialgjenvinning eller biologisk behandling
Dette kravet er langt på vei allerede innført gjennom krav i tillatelser til avfallsdeponier.

Forslaget kan utløse behov for endrede rutiner ved avfallsanlegg og endring av driftstillatelsene til deponiene.

Det er mulig å forstå forslaget på en måte som innskrenker mulighetene for å opprettholde dagens deponeringspraksis av homogene avfallsfraksjoner for enkelte produksjonsbedrifter, og kommunenes mulighet til å deponere separat innsamlede avfallsfraksjoner som på grunn av for dårlig kvalitet viser seg vanskelig å forberede til ombruk eller materialgjenvinne. Det er derfor behov for at dette presiseres.

Statistikk og rapportering
Foreslåtte mål kan kreve en endring av dagens avfallsstatistikk fordi den relaterer til kommunalt avfall (se omtale i EØS-notatet om rammedirektivet). Det vil føre til økte administrative kostnader for offentlige myndigheter og driftsansvarlige for avfallsanlegg.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal behandles i spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Rettsakten ble presentert for spesialutvalget 16.06.2016, spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Miljødirektoratet har gjennomført høring hvor det ble bedt om innspill om konsekvenser av Kommisjonens forslag til endrede avfallsdirektiver. Høringsinstansene hadde ingen særlige kommentarer.

Vurdering

Dagens praksis vurderes i hovedsak å ta høyde for endringene som foreslås.

Dersom forslaget skal forstås slik at enhver avfallsstrøm som kun består av én materialtype vil omfattes, kan det i så fall gjelde slam generert i en produksjonsbedrift og som deponeres ved bedriftens interne deponi eller en enkeltstående leveranse av kunstgressmatter og lignende. Deponering av avløpsslam som ikke kan materialgjenvinnes er gitt et generelt unntak fra det nasjonale deponiforbudet for biologisk nedbrytbart avfall. Denne praksisen kan i så fall også bli vanskelig å opprettholde. Det er derfor behov for at dette avgrenses klart i den endelige teksten.
 

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2015)594
Basis rettsaktnr.: 1999/31/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen