Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring i Fôrtilsetningsstoff-forskriften

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/327 av 2. mars 2015 som endrer Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 om krav til omsetning og betingelser for bruk av tilsetningsstoff som preparater

Commission Regulation (EU) 2015/327 of 2 March 2015 amending Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council as regards requirements for the placing on the market and conditions of use of additives consisting of preparations

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.12.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.01.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Fôrtilsetningsstoff kan tilsettes fôr enten som preparat eller via en premiks. Preparater kan bare inneholde teknologoske tilsetningsstoffer som skal stabilisere eller hjelpe aktiv substans i preparatet. Eksempler på dette er stoffer som skal motvirke støving eller holde aktiv substans stabilt. Premikser kan inneholde alle typer godkjente fôrtilsetningsstoff (ett eller flere)  blandet med en bærersubstans som kan være vann eller en fôrvare. En  premiks kan ikke utfôres direkte, men skal blandes inn som en del av et fullfôr.  Hittil har kravene til merking av fôrtilsetningsstoff i et preparat vært mindre detaljert enn for fôrtilsetningsstoff i en premiks. Denne rettsakten presiserer hvilke merkeopplysninger som er nødvendig og sidestiller kravene til merking av preparat og premiks. Rettsakten presiserer rollen de ulike substanser som inngår i et preparat har og klargjør skillet mellom fôrtilsetningsstoff i et preparat og gitt i en premiks. Rettsakten medfører endringer både i annex III (spesielle merkekrav) og IV (generelle bruksbestemmelser) i Forordning (EC) No 1831/2003.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i vedlegg III og IV til forskrift 12. april 2005 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten setter krav til merking av preparater og premikser og dette må fôrindustrien forholde seg til gjennom å utvide merkingen slik at den oppfyller kravene. Tilsynet må gjøre seg kjent med de nye kravene til merking. Utover dette vil ikke rettsakten medføre noen økt tilsynsaktivitet for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Mattilsynet finner presiseringer og endringsforslag i rettsakten nyttig og avklarende. Det er fornuftig med mer likestilte krav til merking av fôrtilsetningsstoff i et preparat og i en premiks. Bedre merking vil gjøre det lettere for dyreeier å ha oversikt over alle tilsetningsstoff dyra får i seg og dette er viktig for å unngå overdosering eller unødvendige tilsettinger.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0327
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0327

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.03.2015
Frist returnering standardskjema: 17.03.2015
Dato returnert standardskjema: 17.03.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 138/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.01.2015
Høringsfrist: 23.02.2015
Frist for gjennomføring: 12.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen