Endringsdirektiv om bensindamp

Kommisjonsdirektiv 2014/99/EU av 21. oktober 2014 som endrer, for å tilpasse til teknisk utvikling, direktiv 2009/126/EF om fase II gjenvinning av bensindamp under påfylling av motorkjøretøy ved bensinstasjoner

Commission Directive 2014/99/EU of 21 October 2014 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Directive 2009/126/EC on Stage II petrol vapour recovery during refuelling of motor vehicles at service stations

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.12.2014

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 122/2015. Island tok opprinnelig artikkel 103-forbehold (parlamentsbehandling). Forbeholdet ble opphevet 24. november 2015. EØS-komiteens beslutning om innlemmelse trådte i kraft 1. januar 2016.

Endringsforskrift for å gjennomføre rettsakten har vært på høring, og ble gjennomført i norsk rett 12.mai 2016 gjennom endring i bensindampforskriften (endringsforskrift: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-05-12-489, bensindampforskriften:https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-02-10-206).

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/126/EF stiller krav til gjenvinning av bensindamp ved fylling av bensin på bensinstasjoner. Direktivet spesifiserer at medlemslandene skal rapportere etter "relevante tekniske standarder" og "passende metodologi". Dette spesifiserer kommisjonen nå i direktiv 2014/99/EU at skal endres til rapportering etter standard EN 16321-1:2013. Dette ansees kun for å utgjøre mindre tekniske endringer i rapporteringsrutiner. Basisrettsakten (2009/126/EF) er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i Forskrift om reduksjon av utslipp av bensindamp.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring krever endring i bensindampforskriften vedlegg V.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det eksisterer allerede bestemmelser om dokumentasjon av oppnåelse av direktivets mål, og det forventes således ikke substansielle endringer som får økonomiske eller administrative konsekvenser i forbindelse med gjennomføringen av den nye standarden.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet ved skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø, der Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert.

Utkast til gjennomføringsforskrift ble sendt på høring 2. mars 2016, med høringsfrist 20. april 2016: http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Endring-av-forskrift-om-reduksjon-av-bensindamp-20153596/

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/99/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/126/EF
Celexnr.: 32014L0099

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.10.2014
Frist returnering standardskjema: 08.12.2014
Dato returnert standardskjema: 15.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 122/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.03.2016
Høringsfrist: 20.04.2016
Frist for gjennomføring: 13.05.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 12.05.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.06.2016

Lenker