Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/38 av 13. januar 2015 om godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus CETC 4529 som fôrtilsetningsstoff for verpehøner og som endrer forordning nr. 1520/2007 (innehaver av godkjenning Centro Sperimentale del Latte)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/38 concerning the authorisation of the preparation of Lactobacillus acidophilus CETC 4529 as a feed additive for laying hens and amending Regulation (EC) No 1520/2007 (holder of authorisation Centro Sperimentale del Latte)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.12.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.01.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Saken gjelder re-godkjenning av et preparat som består av en frysetørket stamme av Lactobacillus acidophilus D2/CSL. Preparatet kan tilsettes både fôr og drikkevann. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og i den funksjonelle gruppen "Fordøyelesefremmende stoffer". Bakteriestammen har testet negativt for antibiotikaresistens og er kvalifisert for QPS-status (Qualified Presumption of Safety approach). EFSA finner at preparatet har potensial til å øke eggleggings-intensiteten og forbedre fôr-egg-ratio. Preparatet har en anbefalt dosering per kg fôr og liter drikkevann, men har ingen grense for største tillatte innhold. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 3. mars 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten gjelder re-godkjenning med utvidet bruksområde av et preparat som har vært på markedet lenge, og får derfor ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Det er kun anbefalt dosering og det at preparatet kan gis med drikkevannet som er nytt. Brukere av preparatet står nå friere til å velge en administrasjonsvei som passer til deres virksomhet.

At preparat som er pakket og merket før 3. september 2015 kan brukes opp er økonomisk og ressursvennlig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser forslaget til rettsakt som  EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten sidestiller inntak fra fôr og drikkevann av et tarmstabiliserende preparat. Dette gir større valgfrihet ved bruk av preparatet. Fôrindustrien kan tilsette preparatet i fullfôr eller bonden i dyras drikkevann. Siden det ikke er satt noen øvre grenseverdi for tilførsel av preparatet, vil det ikke være noen fare for overdosering selv om preparatet gis via drikkevann.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0038
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0038

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.11.2014
Frist returnering standardskjema: 09.01.2015
Dato returnert standardskjema: 09.01.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 81/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.01.2015
Høringsfrist: 09.03.2015
Frist for gjennomføring: 01.05.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen