Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/47 av 14. januar 2015 om godkjenning av et preparat av alfa-amylase produsert av Bacillus Licheniformis (DSM 21564) som fôrtilsetningsstoff for melkekuer (innehaver av godkjenning DSM Nutritional products Ltd., representert ved DSM Nutritional products Sp. Z.o.o)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/47 of 14 January concerning the authorisation of a preparation of alpha-amylase produced by Bacillus licheniformis (DSM 21564) as a feed additive for dairy cows (holder of the authorisation DSM Nutritional products Ltd., represented by DSM Nutritional products Sp. Z.o.o)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.12.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Saken gjelder godkjenning av alfa-amylase som fôrtilsetningsstoff til kuer i laktasjon. Preparatet er et enzym, produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Bacillus licheniformis. Enzymet vil kunne øke melkeproduksjonen hos kuer på grovfôr-basert fôrrasjon med normalt stivelsesinnhold. Grunnet mangelfull dokumentasjon på effekten godkjennes preparatet bare for de første 14 ukene av laktasjonen. Det er satt grense for minste tillatte innhold i fôret for at preparatet gir ønsket effekt. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for  planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 4. februar 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen innvirkning på Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser forslag til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Det gjenstår å se i hvilken grad preparatet vil bli benyttet siden effekten er omdiskutert og dårlig dokumentert.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0047
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0047

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.11.2014
Frist returnering standardskjema: 29.01.2014
Dato returnert standardskjema: 29.01.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 81/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.01.2015
Høringsfrist: 02.03.2015
Frist for gjennomføring: 01.05.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen