Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddelrester

Kommisjonsforordning (EU) nr.401/2015 av 25 februar 2015 vedrørende endring av vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av acetamiprid, kromafenozid, cyazofamid, dikamba, difenokonazol, fenpyrazamin, fluazinam, formetanat, nikotin, penkonazol, pymetrozin, pyraklostrobin, tau-fluvalinat og tebukonazol i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2015/401 of 25 February 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid, chromafenozide, cyazofamid, dicamba, difenoconazole, fenpyrazamine, fluazinam, formetanate, nicotine, penconazole, pymetrozine, pyraclostrobin, tau-fluvalinate and tebuconazole in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.12.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.02.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for rester av acetamiprid, kromafenozid, cyazofamid, dikamba, difenokonazol, fenpyrazamin, fluazinam, formetanat, nikotin, penkonazol, pymetrozin, pyraklostrobin, tau-fluvalinat og tebukonazol i og på visse næringsmidler og fôrvarer.

EU Kommisjonen har mottatt søknader om endring av eksisterende MRL eller fastsettelse av nye MRLer for visse stoff og produkttyper etter artikkel 6.

Det er søkt om forlenget gyldighet for nikotin i vill sopp og det er et pågående forskningsprosjekt som skal undersøke kilder for nikotin i vill sopp og eventuelt informasjon om naturlig forekomst og dannelse av nikotin i disse vekstene.

EFSA har vurdert fastsettelse av MRL for dikamba for genmodifiserte dikambatolerante soyabønner på bakgrunn av en søknad. EFSA anbefalte å fastsette en egen grenseverdi for dikambatolerante soyabønner som er risikovurdert til å være trygg. Dette er en importtoleransesøknad på bakgrunn av godkjent bruk i USA. Rester av dikamba ble ikke påvist på høstetidspunktet for disse soyabønnene (restforsøk), men det ble påvist rester av metabolitten 3,6-diklorsalicylsyre (DCSA) etter bruk av dikamba på avlingene. Det er satt en fotnote for dikamba for produktgruppen soyabønner som gir informasjon om at det er fastsatt en egen grenseverdi for genmodifiserte soyabønner som har en annen restdefinisjon (på grunn av metabolitter).

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, pesticide residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authoritys (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.

Grenseverdiene som endres av denne forordningen er allerede gjeldene i EU og vil gjelde i Norge fra dagen endringsforskrift som tar inn denne fastsettes i Norge.

Endringer i MRL i forordning (EU) nr. X/X (SANCO/10768/2014rev3)

ACETAMIPRID

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) SANCO/10768/2014

Trenøtter

0,06

0,07

Aprikoser

0,1 (ft)

0,8

Fersken

0,7

0,8

KROMAFENOZID (CHROMAFENOZIDE)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) SANCO/10768/2014

Eple

0,3

0,5

Kjernefrukt (unntatt eple)

0,01*

0,5

Druer (vin- og borddruer)

0,01*

1,5

CYAZOFAMID (restdefinisjon) (N)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) SANCO/10768/2014

Druer (vin- og borddruer)

0,9

2

DIKAMBA (N)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) SANCO/10768/2014

Soyabønner

0,05*

(ft) 0,05*

Det fastsettes her en egen MRL for genmodifiserte soyabønner. For disse gjenfinnes ikke rester av dikamba over LOQ, men metabolitten DCSA. Det er da en annen restdefinisjon (analysere for metabolitter) for genmodifisert soya.  Fotnote for satt ved MRL for soyabønner (0,05* mg/kg) : Følgende MRL gjelder for dikambatolerante soyabønner: 0,4 mg/kg (3,6-diklorsalicylsyre (DCSA) og dets konjugater, uttrykt som DCSA).

DIFENOKONAZOL

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) SANCO/10768/2014

Paprika (chilipepper)

0,5

0,8

Auberginer

0,4

0,6

FENPYRAZAMIN

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) SANCO/10768/2014

Aprikoser

0,01*

5

Kirsebær

0,01*

4

Plommer

0,01*

3

Honning (LOQ endres)

0,01*

0,05*

FLUAZINAM

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) SANCO/10768/2014

Ginsengrot

0,05*

3

FORMETANAT

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) SANCO/10768/2014

Jordbær

0,01*

0,4

NIKOTIN

Ingen endringer i MRLer utover at det gis forlenget gyldighet for midlertidig fastsatte MRLer. Dette gis i påvente av resultater fra et igangsatt forskningsprosjekt. Det er mistanke om at nikotin kan muligens kan forekomme naturlig i noen av disse vekstene.

PENKONAZOL

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) SANCO/10768/2014

Bjørnebær og bringebær

0,05*

0,1

PYMETROZIN

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) SANCO/10768/2014

Azaroler

0,02*

(ft) 0,7

PYRAKLOSTROBIN (N)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) SANCO/10768/2014

Sikori

0,02*

0,08

TAU-FLUVINAT

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) SANCO/10768/2014

Druer (vin- og borddruer)

0,1

1

Auberginer

0,01*

0,15

Meloner

0,05

0,09

Brokkoli

0,01*

0,4

Rosenkål

0,01*

0,1

Artisjokk

0,1

0,8

Honning (LOQ endres)

0,01*

0,05*

TEBUKONAZOL

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) SANCO/10768/2014

Valmuefrø

0,05

0,2

* betyr at MRL er lik den analytiske bestemmelsesgrensen LOQ, (ft) fotnote satt for MRL

(N) plantevernmidler som inneholder stoffet er godkjent for bruk i Norge

Stoffene cyazofamid, dikamba og pyraklostrobin er godkjent som plantevernmidler i Norge, men endringene vil ikke ha betydning for norsk bruk.

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet og 
    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsaken er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Alle disse MRLene har til felles at de er funnet akseptable av EFSA med hensyn til vurdering av helsefare. Det har ikke blitt påvist noen risiko for at det akseptable daglige inntak (ADI) eller den akutte referansedose (ARfD) overskrides, verken ved livslang eksponering for disse stoffene gjennom forbruk av alle næringsmidler som kan inneholde stoffene, eller ved kortvarig eksponering gjennom et ekstremt forbruk av de aktuelle produkter.

Det blir også tatt hensyn til dyrkingsmetoder og til miljø ved vurderingene. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Hvis denne verdien utgjør en helserisiko ved inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Vanligvis ligger GAP-verdiene vesentlig lavere enn nivåene der helsefare inntrer. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra et agronomisk behov.

Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge er tillatt brukt enkelte andre steder i verden, og endringer i grenseverdier kan ha betydning i forhold til import. Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Angående MRL for GM soyabønner/dikamba er dette ikke av direkte betydning for Norge fordi genmodifisert materiale i bearbeidede produkter uansett per idag ikke er tillatt omsatt i Norge som mat eller fôr.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Lenke Kommisjonsforslag:

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&D6R8+O9yIExFez+fUX+KhCN5AVHHeTnecSilHduj7Lo=

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0401
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32015R0401

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.03.2015
Frist returnering standardskjema: 20.03.2015
Dato returnert standardskjema: 23.03.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 204/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.04.2015
Høringsfrist: 29.05.2015
Frist for gjennomføring: 26.09.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen