Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tid/temperaturkrav-kjøtt

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1981 av 31. oktober 2017 som endrer vedlegg III til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om temperaturkrav under transport av kjøtt

Commission Regulation (EU) No 2017/1981 of 31 October 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards temperature conditions during transport of meat

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.12.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.09.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer krav til temperatur i skrotter/delar av skrotter fra hov og klovdyr, før og under transport.

Forordning (EF) nr. 853/2004 gir i dag spesifikke krav til kjernetemperatur i skrotter/deler av skrotter før og under transport for hov og klovdyr. Dagens regler tillater ikke transport av skrotter før kjernetemperaturen er maks 7 grader, med unntak for å muliggjøre produksjon av bestemte produkter. Kommisjonen ønsker å øke fleksibiliteten på dette området, og har derfor bedt EFSA  (European Food Safety Authority) om to risikovurderinger.

Den første del av risikovurderingen (Part 1) omhandler kjøling av kjøtt fra tamme hov- og klovdyr. Den konkluderer med at mesteparten av den bakteriell forurensning er på overflaten, hvilket tilsier at det er overflatetemperatur og ikke kjernetemperatur av slaktet som er avgjørende for bakterieveksten. Andre del av risikovurderingen (Part 2) omhandler kjøling av kjøtt som skal brukes til å lage kvernet kjøtt. Dette kjøttet kan komme fra alle dyrearter.

I risikovurderingene konkluderer EFSA med at kjøtt kan bli transportert ved høyere temperaturer enn gjeldende maksimumkrav på 7 °C uten at dette forårsaker bakterievekst, forutsatt at spesifikk maksimum transporttid er gitt og at bakterieveksten blir kontrollert med effektiv kjøling. Kommisjonen har derfor laget utkast til rettsakt som åpner for å gi unntak fra hovedregelen om at skrotter ikke kan transporteres før kjernetemperaturen er maks 7 grader. Unntaket har tabeller som beskriver kombinasjoner av tid og temperatur og forutsetninger for transport før kjernetemperaturen er senket til 7 grader.

På bakgrunn av dette anbefaler derfor EFSA spesifikke kombinasjoner av maksimum temperatur i slaktet og transporttid, som ikke øker bakterieveksten. Disse kombinasjoner er tatt inn i den nye rettsakten og kan brukes under forutsetning at dokumentasjon på transporttid og overflatetemperatur følger kjøttet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften), vedlegg III, avsnitt I, kapittel V og VII.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten gir større fleksibilitet for bransjen i tillegge til krav om mer dokumentasjon dersom de vil benytte seg av unntaksbestemmelsene. For tilsynet vil regelverksendringen medføre kontroll av flere dokumenter for å sikre seg at transporten er i tråd med regelverket. De nye temperaturkravene kan også være vanskelig å føre tilsyn med, da det krever følsomt temperaturutstyr for å registrere så små temperaturendringer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet som har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge støtter arbeidet med å øke fleksibiliteten på dette området. Kjøttbransjen i Norge støtter også forslaget. Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Til informasjon: Kjøttbransjen har i brev til Mattilsynet spurt om denne rettsakten kan gjennomføres på samme tidspunkt i Norge som i EU. Henvendelsen er under behandling hos Mattilsynet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1981/2017
Basis rettsaktnr.: 853/2004
Celexnr.: 32017R1981

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.07.2017
Frist returnering standardskjema: 08.09.2017
Dato returnert standardskjema: 08.09.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.03.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 35/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.11.2017
Høringsfrist: 26.01.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 26.03.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.04.2018

Lenker

Til toppen