Tid-temperatur krav-kjøtt

Kommisjonsforordning (EU) nr. .../... av xxx som endrer Vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 når det gjelder temperaturkrav under transport og lagring av kjøtt

Commission Regulation (EU) No .../... of xxx amending Annex III of Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards temperature conditions during transport and storage of meat

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.12.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten diskuteres på møter i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer temperaturkrav under lagring og transport av kjøtt og av råvare for kvernet kjøtt i animaliehygieneforskriften (forordning (EF) nr. 853/2004, vedlegg III, avsnitt I, kapittel VII).

Dagens krav sier at etter post-mortem undersøkelsen skal kjøttet kjøles omgående i slakteriet for å sikre en temperatur gjennom hele kjøttet på høyest 3 °C for slaktebiprodukter og 7 °C for annet kjøtt. Denne temperaturen skal holdes under lagring og transport. Transport ved høyere temperaturer kan imidlertid finne sted dersom vedkommende myndighet tillater det, for å gjøre produksjon av bestemte produkter mulig. Dette er under forutsetning at transporten skjer i samsvar med kravene vedkommende myndigheter fastsetter og transporten ikke varer mer enn to timer.

Rettsakten er en oppfølging av EFSAs (European Food Safety Authority) risikovurdering om risiko for folkehelsen relatert til opprettholdelse av kjølekjeden under lagring og transport av kjøtt. I risikovurderingen konkluderer EFSA med at kjøtt kan bli transportert ved høyere temperaturer enn gjeldende maksimumkrav på 7 °C uten at dette forårsaker bakterievekst, forutsatt at spesifikk maksimum transporttid er gitt og at bakterieveksten blir kontrollert med effektiv kjøling.

Den første del av risikovurderingen (Part 1) omhandler kjøling av kjøtt fra tamme hov- og klovdyr. Den konkluderer med at mesteparten av bakteriell forurensning er på overflaten, hvilket tilsier at det er overflatetemperatur og ikke kjernetemperatur av slaktet, som er avgjørende for bakterieveksten. Andre del av risikovurderingen (Part 2) omhandler kjøling av kjøtt som skal brukes til å lage kvernet kjøtt. Dette kjøttet kan komme fra alle dyrearter. Her konkluderer man med at det ikke er noen risiko for folkehelsen ved å øke fleksibiliteten hva gjelder opprettholdelse av kjølekjeden og lagring av kjøtt før det kvernes. På bakgrunn av dette anbefaler derfor EFSA spesifikke kombinasjoner av maksimum temperatur i slaktet og transporttid, som ikke øker bakterieveksten. Disse kombinasjoner er tatt inn i den nye rettsakten og kan brukes under forutsetning at dokumentasjon på transporttid og overflatetemperatur følger kjøttet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å gi økonomiske eller administrative konsekvenser da den, uten å øke risikoen for folkehelsen, gir mer fleksibilitet hva gjelder tid og temperatur ved lagring og transport.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet som har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel da den åpner for en videre tolking av regelverket, uten å øke risikoen for folkehelsen. Norge ønsker likevel å poengtere at de nye temperaturkravene kan være vanskelig å føre tilsyn med, da det krever følsomt temperaturutstyr for å registrere så små temperaturendringer som forslaget legger opp til.

Til informasjon:

Norge har i tillegg til utarbeidelse av denne rettsakten spurt Kommisjonen om det er åpning for å vurdere å endre nåværende temperaturkrav ved transport av kvernet kjøtt fra 2 °C til 4 °C.

Dagens temperaturkrav ved lagring og transport av kvernet kjøtt er 2 °C. Dette er regulert i animaliehygieneforskriften (forordning (EF) nr. 853/2004). Kravene til lagringstemperatur hos detaljist er regulert i næringsmiddelhygieneforskriften (forordning (EF) nr. 852/2004). Det er ikke gitt spesifikke temperaturkrav, men isteden vist til HACCP-prinsippene og kravet til trygg mat. Det er derfor opp til det enkelte medlemsland å fastsette disse temperaturkravene ut fra landets situasjon. I Norge står kravet i paragraf 12 i næringsmiddelhygieneforskriften. Her står det at hvis næringsmidlets oppbevaringstemperatur er angitt, skal denne følges. Dersom merking ikke foreligger og oppbevaringstemperatur ikke er fastsatt i nasjonale retningslinjer (utarbeidet i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 artikkel 8), skal de oppbevares, transporteres og omsettes ved  4 °C eller lavere.

På bakgrunn av at tiden kvernet kjøtt transporteres (temperaturkrav på 2 °C) utgjør en kort tid i forhold til lagringstid hos detaljist (hvis ikke annet angis, temperaturkrav på 4 °C eller lavere), ønsker Norge å øke temperaturkravet ved lagring og transport fra  2 °C til 4 °C. Dette argumentet forsterkes ytterligere ved at bransjen i Norge i tillegg bruker en pakketeknologi (MAP- modifisert atmosfære pakking) som gir økt holdbarhet av kvernet kjøtt i Norge. Helsemyndigheten i Norge ønsker å redusere saltmengden i næringsmidler. Ved å fjerne salt fra tilberedt kjøtt, som har temperaturkrav ved transport på 4 °C, får Norge økt mengde kvernet kjøtt som skal transporteres ved 2 °C. Dette gjør at denne forespurte endringen også er av økonomisk betydning, da det er vanskelig å kombinere transport av kvernet kjøtt ved 2 °C med andre næringsmidler. Dette gjelder for eks. bananer, da den lave temperaturen ødelegger dem. Transportbilen ut til detaljist risikerer da at kjøre halvfull, hvilket er økonomisk ulønnsomt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 853/2004

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: