Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

vet-fjørfe-tredjeland-sertifikater

Kommisjonens implementerende forordning (EU) nr. 952/2014 av 4. september 2014 som endrer vedlegg I i forordning (EU) nr. 798/2008 angående oppføring av Malaysia på listen av tredjeland, territorier, soner eller segmenter for høypatogen aviær influensa, og angående veterinærsertifikater for import av fjørfe, daggamle kyllinger, rugeegg, fjørfekjøtt og oppdrettet strutsefugl og egg

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 952/2014 of 4 September 2014 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Malaysia in the list of third countries, territories, zones or compartments with respect to highly pathogenic avian influenza and as regards the model veterinary certificates for the import of poultry, day-old chicks, hatching eggs, meat of poultry and farmed ratites and eggs

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 17.12.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Forordningen oppstiller følgende endringer i grunnrettsakten forordning (EF) nr. 798/2008:

- Importadgangen for kjøtt av strutsefugl til menneskelig konsum fra områder uten fristatus for høypatogen aviær influensa innskrenkes. Farmen og området rundt må være fri for høy- og lavpatogen aviær influensa de siste 24 månedene før utstedelse av veterinærsertifikat. Før innskrenkingen var det tilstrekkelig at farmen og området rundt var fri for høypatogen influensa de siste 30 dagene. Endringen kommer til uttrykk ved at veterinærsertifikatet RAT endres.

- Muligheten for særbehandling (i bytte mot myndighetsgarantier) når det gjelder daggamle kyllinger og rugeegg bortfaller. Det var kun Canada som hadde denne særbehandlingen.

- Veterinærsertifikatet E endres slik at det tas høyde for forordning (EU) nr. 427/2012, som fastsetter at egg kan innføres til Danmark på lik linje med Sverige og Finland ettersom Danmark oppstiller garantier mot salmonella.

- Tollkoden 05.04 tilføyes som mulig tollkode i veterinærsertifikatet POU.

- Det er ikke lenger risiko for smitte av høypatogen aviær influensa gjennom egg til konsum fra Malaysia. Tredjelandslisten må derfor oppdateres. Import er likevel fortsatt forbudt ettersom Malaysia ikke har et EU-godkjent program for overvåkning av salmonella.

- Importsertifikatene endres slik at informasjonen om vaksine mot "Newcastle disease" og overvåkingsprogram for salmonella nå skal settes inn i tabeller. Det er ingen endringer i hvilken informasjon som skal gis.

- Forordning (EU) nr. 1168/2006 er opphevet og erstattet av forordning (EU) nr. 517/2011. Henvisningen oppdateres.

- De tidligere versjonene av veterinærsertifikater som er underskrevet før 14. januar 2015 skal være gyldige frem til 14. mars 2015.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen krever endring av forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for norsk næringsliv eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/952/EU
Celexnr.: 32014R0952

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen