Batterier

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/56/EU av 20. november 2013 om batterier og akkumulatorer og brukte batterier og akkumulatorer hva gjelder å bringe i omsetning bærbare kadmiumholdige batterier og akkumulatorer som er beregnet til bruk i batteridrevet håndverktøy og knappecellebatterier med lavt kvikksølinnhold og om opphevelse av Kommisjonsbeslutning 2009/603/EF

Directive 2013/56/EU of 20 November 2013 of the European Parliament and of the Council on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators as regards the placing on the market of portable batteries and accumulators containing cadmium intended for use in cordless power tools, and of button cells with low mercury content, and repealing Commission Decision 2009/603/EU

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.02.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Direktiv 2013/56/EU ble vedtatt 20. november 2013. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2015 ved EØS-komitebeslutning nr. 216/2015 som har ikrafttredelsesdato 1. november 2015. Ikrafttredelsesdato for gjennomføringsforskriften er derfor satt til 1. november.

Norske myndigheter deltar aktivt i EUs ekspertarbeid på området og er ellers i kontakt med berørte parter.

Sammendrag av innholdet 

Gjennom batteridirektivet – direktiv 2006/66/EF – forbys det å bringe i omsetning bærbare batterier og akkumulatorer med over 0,002 vektprosent kadmium, inkludert de som er innebygd i apparater. Formålet med direktiv 2006/66/EF er å minimalisere både nye og brukte batteriers og akkumulatorers negative påvirkning på miljøet gjennom hele livssyklusen og derved medvirke til å beskytte, bevare og forbedre miljøet. Det er også viktig å fremme løsninger som bedre ivaretar råstoffer som finnes i brukte batterier.

Bærbare batterier og akkumulatorer som er beregnet til bruk i batteridrevet håndverktøy er unntatt fra forbudet. I henhold til bestemmelser i direktivet har Kommisjonen foretatt en revisjon. Gjennom revisjonen konkluderes det med at for å redusere mengden kadmium som slippes ut i miljøet er det nødvendig å utvide forbudet til å omfatte batteridrevet håndverktøy. Det finnes egnede kadmiumfrie erstatninger tilgjengelig; nikkelmetallhydrid- og litiumionebatterier. Det omtalte unntaket vil fortsatt gjelde til 31. desember 2016, slik at gjenvinningsindustrien og forbrukerne gjennom hele verdikjeden får mulighet til å tilpasse seg de alternative batteriteknologiene.

Videre forbyr direktiv 2006/66/EF å bringe i omsetning batterier og akkumulatorer med over 0,0005 vektprosent kvikksølv uansett om de er innebygd i apparater eller ikke. Knappecellebatterier med høyst 2 vektprosent kvikksølv er unntatt fra forbudet. Markedet for knappecellebatterier opplever imidlertid allerede et skifte i retning av kvikksølvfrie batterier. Det innføres derfor forbud mot omsetning av knappecellebatterier med over 0,0005 vektprosent kvikksølv.

Direktiv 2006/66/EF stiller krav om at produsenter av batterier og akkumulatorer registreres. Gjennom bestemmelser i Kommisjonsbeslutning 2009/603/EF fremsettes det hvilke opplysninger som skal gis/sendes inn ved registrering og prosedyrer for registrering. Kommisjonsbeslutning 2009/603/EF oppheves med virkning fra 1. juli 2015 ved direktiv 2013/56/EU. Prosedyremessige krav til registrering går nå inn som vedlegg IV i direktivet.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - direktiv 2006/66/EF - er hjemlet i traktatens art. 175(1) og art. 95(1).

Rettslige konsekvenser: Direktiv 2006/66/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007. Batteriregelverket er gjennomført i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) og forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Økonomiske/administrative konsekvenser: Rettsakten anses ikke å ha særskilte økonomiske/administrative konsekvenser utover arbeidet med forskriftsendring.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Direktiv 2013/56/EU er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Rettsakten er en videreutvikling, presisering og forbedring av regelverk som er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/0056
Basis rettsaktnr.: 2006/0066/EU
Celexnr.: 32013L0056

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.01.2014
Frist returnering standardskjema: 26.02.2014
Dato returnert standardskjema: 26.02.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 216/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.05.2015
Høringsfrist: 22.06.2015
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 01.11.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.10.2015

Lenker