Beskyttelse av geografisk betegnelse fra Guatemala

Kommisjonsforordning (EU) nr. 97/2014 av 3. februar 2014 om endringer i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker....

Commission Regulation (EU) No 97/2014 of 3 February 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.02.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten trådte i kraft i EU 7. februar 2014 og endrer vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 om alkoholsterke drikker. Vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 inneholder et register over beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker og er inndelt etter de ulike kategoriene av disse produktene. Rettsakten beskytter den geografiske betegnelsen «Ron de Guatemala» på rom fra Guatemala. Guatemala søkte om beskyttelse av betegnelsen etter prosedyrene i forordning (EF) nr. 110/2008. Frankrike hadde enkelte innsigelser mot beskyttelse av betegnelsen, men disse førte ikke frem.


Merknader
 

Hjemmel

Rettsakten er fastsatt av Kommisjonen med hjemmel i artikkel 17 nr. 8 i forordning (EF) nr. 110/2008.

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Administrative, økonomiske og andre konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett skulle medføre administrative, økonomiske eller andre konsekvenser av betydning for verken virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

I likhet med forordning (EU) nr. 1065/2013 om beskyttelse av en geografisk betegnelse fra Peru, reiser denne saken den prinsipielle problemstillingen om rettsakter om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker fra tredjestater skal betraktes som EØS-relevante under forordning (EF) nr. 110/2008. EØS-notatet om forordning (EU) nr. 1065/2013 ble godkjent i Spesialutvalget for næringsmidler 28. februar 2014 og disse to sakene bør få samme utfall.

For vin fremgår det av sektortilpasningene innledningsvis i protokoll 47 til EØS-avtalen, at rettsaktene om vin som er tatt inn i tillegg 1 til protokoll 47, skal tolkes slik at bestemmelsene i rettsaktene bare gjelder for handel mellom avtalepartene av vin som, etter de særskilte opprinnelsesreglene for vin, kan sies å ha opprinnelse innen EØS. Rettsakter som helt eller delvis gjelder beskyttelse av betegnelser på vin som ikke har opprinnelse innen EØS, må derfor tolkes bort i EØS-sammenheng og det er ikke nødvendig med etablering av ny tilpasningstekst for å oppnå det resultatet. Nye rettsakter som utelukkende gjelder vin med opprinnelse utenfor EØS, vil imidlertid ikke bli tatt inn i EØS-avtaleverket.

Kapittel XXVII i vedlegg II til EØS-avtalen om alkoholsterke drikker inneholder ikke tilsvarende sektortilpasninger som de som er etablert for vin i protokoll 47 til EØS-avtalen, når det gjelder krav til at produktet må ha opprinnelse innen EØS for å være omfattet av EØS-regelverket. Slik vi tolker dette, betyr det at når et produkt som har opprinnelse i et tredjeland, først har kommet inn på EØS-markedet, og deretter omsettes innen EØS, skal EØS-regelverket om alkoholsterke drikker også gjelde for disse produktene, herunder bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser.

Vi har derfor kommet til at denne rettsakten er EØS-relevant. Et viktig moment i denne vurderingen, er etter vårt syn at Guatemala søkte om og fikk beskyttet betegnelsen etter de ordinære reglene for dette i forordning (EF) nr. 110/2008, og at betegnelsen nå står oppført i listen i vedlegg III. Et annet moment som taler for dette, er at det kan sies å være kunstig og mer komplisert både for tilsynsmyndighetene og forbrukerne, dersom det innen EØS skulle skilles mellom betegnelsene som er beskyttet og som står på listen i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008, avhengig av om produktet har opprinnelse innen EØS eller ikke.

Vi mener imidlertid at det må skilles mellom saker der en geografisk betegnelse på et produkt fra et tredjeland beskyttes etter de ordinære søknads- og godkjenningsprosedyrene i forordning (EF) nr. 110/2008, og tilfeller der betegnelsen anerkjennes/beskyttes i en folkerettslig avtale mellom EU og et tredjeland. Slike folkerettslige avtaler mellom EU og tredjeland, må etter vårt syn oppfattes som et resultat av EUs felles handelspolitikk med tredjeland, noe som generelt sett ikke skal være en del av EØS-avtaleverket.

Uansett gjør imidlertid Norges gjennomføring i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) § 31, av bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser på vin og alkoholsterke drikker i TRIPS-avtalen under WTO, at alle geografiske betegnelser på vin og alkoholsterke drikker har en viss rettsbeskyttelse i Norge. Dette gjelder helt uavhengig av vurderingen av EØS-relevans for rettsakter som helt eller delvis gjelder beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker fra tredjeland under forordning (EF) nr. 110/2008 og eventuelle andre folkerettslige avtaler om dette mellom EU og tredjeland. Rettsbeskyttelsen av beskyttede betegnelser etter forordning (EF) nr. 110/2008 er imidlertid klarere og sterkere enn etter markedsføringsloven. Videre er det Forbrukerombudet, og ikke Mattilsynet, som fører tilsyn med bestemmelsene i markedsføringsloven.

Konklusjon:

Mattilsynet mener at rettsaken er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0097/2014
Basis rettsaktnr.: 0110/2008
Celexnr.: 32014R0097

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.02.2014
Frist returnering standardskjema: 21.03.2014
Dato returnert standardskjema: 31.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 223/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.03.2014
Høringsfrist: 22.04.2014
Frist for gjennomføring: 01.11.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 01.11.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 27.11.2014

Lenker