Beskyttelse av geografiske betegnelser mv.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 98/2014 av 3. februar 2014 om endringer i vedleggene II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker....

Commission Regulation (EU) No 98/2014 of 3 February 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.02.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten trådte i kraft i EU 5. februar 2014 og endrer vedleggene II og III til forordning (EF) nr. 110/2008 om alkoholsterke drikker. Vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 inneholder de ulike kategoriene av alkoholsterke drikker, og vilkårene for å kunne benytte de ulike varebetegnelsene. Vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 inneholder et register over beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker og er inndelt etter de ulike kategoriene av disse produktene, jf. vedlegg II. Rettsakten endrer vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 slik at produkter som oppfyller vilkårene for å bruke varebetegnelsene «gin» (kategori 20) og «destillert gin» (kategori 21), som i tillegg ikke er tilsatt mer søtningsmiddel enn 0,1 gram sukker per liter av det ferdige produktet, kan merkes med tilleggsopplysningen «dry». Før denne endringen, gjaldt dette bare for produkter som oppfyller vilkårene for å bruke varebetegnelsen «London gin» (kategori 22), og som i tillegg ikke er tilsatt mer søtningsmiddel enn 0,1 gram sukker per liter av det ferdige produktet. Rettsakten endrer videre vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 ved at den beskytter de geografiske betegnelsene «Ujfehertoi meggypalinka» på fruktbrennevin (kategori 9) fra Ungarn og «Polska Wodka/Polish Vodka» og «originali lietuviska degtine/Original Lietuanian vodka» på aromatisert vodka (kategori 31) fra henholdsvis Polen og Litauen. De to geografiske betegnelsene fra Polen og Litauen er allerede beskyttet på vodka (kategori 15), men spesifikasjonene for produktene omfatter også aromatisert vodka, så derfor var det nødvendig med oppføring av betegnelsene også i den kategorien.


Merknader

Hjemmel

Rettsakten er fastsatt av Kommisjonen med hjemmel i artiklene 17 nr. 8 og 26 i forordning (EF) nr. 110/2008.

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Administrative, økonomiske og andre konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett skulle medføre administrative, økonomiske eller andre konsekvenser av betydning for verken virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at rettsaken er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0098/2014
Basis rettsaktnr.: 0110/2008
Celexnr.: 32014R0098

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.02.2014
Frist returnering standardskjema: 21.03.2014
Dato returnert standardskjema: 31.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 223/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.03.2014
Høringsfrist: 22.04.2014
Frist for gjennomføring: 01.11.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: