Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring i listeføring av ILA

Implementeringsdirektiv 2014/22/EU fra 13. februar 2014 som endrer Vedlegg IV i rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til infeksiøs lakseanemi (ILA)....

Commission implementing directive 2014/22/EU of 13 February 2014 amending Annex IV to Council Directive 2006/88/EC as regards infectious salmon anaemia (ISA)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.02.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS- avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer definisjonen av infeksiøs lakseanemi (ILA) i listen over ikke-eksotiske sykdommer i vedlegg IV til fiskehelsedirektivet (direktiv 2006/88/EC), og innebærer at det nå blir tydelig at tiltakene og helsestatus i henhold til direktivet begrenser seg til infeksjoner med den patogene genotypen av viruset, ILAV HPR- deleted. I praksis vil endringen ikke medføre noen forandringer i måten ILA blir håndtert på i EØS-området fordi ILA historisk sett kun har vært knyttet opp mot HPR-deleted. Den gamle definisjonen har imidlertid ikke reflektert dette tilstrekkelig. Justeringen som nå er vedtatt vil derfor gjøre det tydelig hvilken genotype av ILAV som EU konsentrerer seg om.

Alle land i EU fikk fristatus for ILA på historisk grunnlag ved innføringen av fiskehelsedirektivet i 2006. Fristatusen er kun basert på HPR-deleted. I Norge er det meste av kysten definert som kategori 3, dvs. uavklart status i forhold til ILA, mens enkelte områder er erklært frie segmenter eller soner. Disse områdene omfatter hele produksjonslinjen til virksomheter som eksporterer lakserogn til utlandet. Også i Norge er fristatusen basert på HPR-deleted.

Ved å endre sykdomslisten på denne måten unngår EU å måtte endre ordlyden i helsesertifikatene og andre rettsakter som omhandler ILA. Det vil fortsatt være mulig for medlemsland i EU å erklære fristatus for HPR0 dersom de har gjennomført et målrettet overvåkingsprogram som beviser fristatusen. I henhold til artikkel 43 i direktiv 2006/88 kan medlemslandene innføre nasjonale tiltak mot ikke- listeførte sykdommer dersom det ikke påvirker handelen over landegrensene. Artikkelen åpner også for at det er mulig å søke Kommisjonen om å få iverksette tiltak som begrenser handel over landegrenser for slike sykdommer.

Endringen i EUs regelverk kommer som en direkte følge av at det på generalforsamlingen i Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) i mai 2013 ble besluttet å omdefinere ILA ved også å listeføre en genotypen som ikke gir kliniske tegn på sykdom eller dødelighet, ILAV HPR0. ILA blir nå i OIE definert som infeksjon med HPR-deleted eller HPR0. OIEs medlemsland har nå muligheten til å erklære fristatus for en av de to genotypene eller for begge.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører at vi må forandre definisjonen av ILA i vedlegg 1 av forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Mattilsynets kunnskapsinstitusjon på området, Veterinærinstituttet, fikk anledning til å komme med kommentarer i forkant av det ekstraordinære ekspertmøtet i oktober 2013. Deres merknader var i tråd med det som nå er vedtatt i EU. 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

b) EØS-relevant og akseptabel

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Norge var det eneste landet som motsatte seg endringen i ILA-kapittelet under OIEs generalforsamling i 2013 fordi vi mente ILAV HPR0 ikke oppfyller kriteriene for listeføring og at dette kan være med på å undergrave OIE-standardene. EU har inntil i 2013 sammen med Norge, i mange år argumentert overfor OIE med at funn av HPR0 uten kliniske tegn på ILA ikke er å regne som ILA og derfor ikke er rapporteringspliktig. Måten EU nå endrer sykelisten sin på indikerer at de fortsatt har denne holdningen.

Forutsetningen for å få fristatus for HPR0 er at man har gjennomført et målrettet overvåkingsprogram for å bevise friheten. Per i dag er det ingen land i verden som har hatt slike overvåkingsprogram og dermed kan erklære frihet for HPR0.

Endringene i OIE akvatisk kode medfører at EU må spesifisere i sitt regelverk hvilken type ILAV regelverket omfatter. Kommisjonen inviterte relevante medlemsland, deriblant Norge, til et ekstraordinært ekspertmøte i Brussel i oktober 2013 for å utarbeide et forslag til endring i regelverket. Det er dette utkastet som dannet grunnlag for den endelige regelverksendringen. Endringen er identisk med den vi foreslo for Kommisjonen i forkant av ekspertmøtet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/22/EU
Basis rettsaktnr.: 2006/88/EF
Celexnr.: 32014L0022

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.02.2014
Frist returnering standardskjema: 28.03.2014
Dato returnert standardskjema: 27.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 160/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.03.2014
Høringsfrist: 15.06.2014
Frist for gjennomføring: 26.09.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen