Endring i vedlegg II og III matinformasjon

Kommisjonens forordning (EU) nr. 78/2014 av 22. november 2013 som endrer vedlegg II og III i forordning (EU) nr. 1169/2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne, hva angår visse kornslag som forårsaker allergier eller intoleranser, og næringsmidler med tilsetning av fytosteroler, fytostero...

Commision Delegated Regulation (EU) No 78/2014 of 22 November 2013 amending Annexes II and III to Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers, as regards certain cereals causing allergies or intolerances and food...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.02.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer en setning i henholdvis vedleggene II og III i forordning (EU) nr. 1169/2011 om næringsmiddellopplysninger til forbrukerne (matinformasjonsforordningen).

I vedlegg II "Stoffer eller produkter som forårsaker allergier eller intoleranser" listes det ulike kornslag som inneholder gluten. Som eksempler på disse nevnes bl.a. kamut. Kamut er et registrert varemerke på en hvetesort. Denne hvetesorten skal betegnes korasanhvete. Den innledende setningen i vedlegget skal derfor erstattes med setningen i artikkel 1 i forordning 78/2014.

I vedlegg III "Næringsmidler med merking som skal omfatte en eller flere tilleggsopplysninger", gis det i nr. 5.1 anvisning på merkekrav for næringsmidler som inneholder fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og fytostanolestere. Pkt. 3 endres på grunn av godkjenningen av helsepåstander om kolesterolnivået i blodet og påvirkningen av dette av fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og fytostanolestere. For ytterligere saksopplysninger se EØS-notat om 32013R0718 om merking av fytosteroler m.m. (se vedlegg).

Denne endringen er allerede gjort i det nåværende regelverket om merking av fytosteroler EF 608/2004 som endret ved EU 718/2013. Det er derfor bare en teknikalitet å overføre disse merkekravene til matinformasjonsforordningen. Regelverkene er implementert i forskrift om merking mv. av næringsmidler. De oppheves når matinformasjonsforordningen trer i kraft 13. desember 2014.

Rettsakten trer i kraft 19.02.2014.

Merknader
Rettsakten angår matinformasjonsforordningen. Denne forordningen er pr. februar 2014 ikke tatt inn i norsk rett.

Det ansees ikke som nødvendig å høre forordningen. Endringen om merking av fytosteroler er allerede hørt og implementert, se over. Endringen vedr. beskrivelsen av kornslag som inneholder gluten er en ren teknikalitet som det må være åpenbart unødvendig å høre.

Rettsakten er en rettelse av teknikaliteter. Den kan grupperes i gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet)

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært til vurdering i Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten en teknikalitet og er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 78/2014
Basis rettsaktnr.: 1169/2011
Celexnr.: 32014R0078

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.02.2014
Frist returnering standardskjema: 14.03.2014
Dato returnert standardskjema: 31.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 217/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker