Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 84/2014 av 30. januar 2014 om godkjenningen av preparater av Pediococcus pentosacceus DSM 14021, Pediococcus pentosacceus DSM 23688 eller Pediococcus pentosacceus DSM 23689 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 84/2014 of 30 January 2014 concerning the authorisation of preparations of Pediococcus pentosacceus DSM 14021, Pediococcus pentosacceus DSM 23688 and Pediococcus pentosacceus DSM 23689 as feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.02.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av tre stammer av mikroorganismen Pediococcus pentosacceus, og de er ikke genmodifiserte. Preparatene er klassifisert i kategorien Teknologiske tilestningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. De var tidligere ført opp i EUs fôrtilsetnigsstoffregister og er nå re-godkjent etter gjeldende bestemmelser. Preparatene er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner dem trygge for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Preparatene er effektive ensileringsmidler da de øker produksjon av melkesyre og senker pH i surfôret. Det bedrer kvaliteten og stabiliteten i surfôr av lett og middels lett ensilerbare vekster. Det er satt grense for minste tillatte innhold/kg ferskt materiale for at preparatene skal ha ønsket effekt. Siden preparatene er godkjent fra før, er det gitt en overgangsperiode slik at virksomhetene kan tilpasse seg de nye kravene, spesielt mht merking. Preparater og fôr der de inngår, som er produsert og merket før 20. august 2014, etter regelverket som gjaldt til 20. februar 2014, kan omsettes til lagervaren er brukt opp.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 20. februar 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen kosekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Stadig blir nye biologiske ensileringsmidler godkjent eller re-godkjent, og det øker valgmulighetene for forhandlere og bønder som ensilerer grovfôr. Hvorvidt preparatene vil bli/blir omsatt i Norge er helt opp til fôrforhandlerne. Siden disse preparatene har vært godkjent og i bruk før, er det positivt at lagervare av dem eller fôr der de inngår kan brukes opp. Det sparer kostander i hele kjeden.


Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Hels- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartmentet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mange mikrobiologiske ensileringsmidler er/blir godkjent, og det gir stadig flere valgmuligheter for de som omsetter driftsmidler eller ensilerer grovfôr. Det er ikke mye som skiller preparatene i bruksområde og dosering. Merkeopplysninger om hva slags grovfôrvekster (lett ensilerbare, middels lett ensilerbare og vanskelig ensilerbare) de er best tilpasset, er nyttig for bøndene. Likeså at lagervare av preparatene og fôr som er merket etter tidligere regelverk der de inngår, kan brukes opp innen ei viss tid.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 84/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0084

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.01.2014
Frist returnering standardskjema: 14.03.2014
Dato returnert standardskjema: 27.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.06.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 113/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.04.2014
Høringsfrist: 20.05.2014
Frist for gjennomføring: 28.06.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen