Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 107/2014 av 5. februar 2014 om tilbaketrekkingen fra markedet av fôrtilsetningsstoffene koboltklorid heksahydrat, koboltnitrat heksahydrat og koboltsulfat monohydrat og som endrer forordning (EF) nr. 1334/2003...

Commission Implementing Regulation (EU) No 107/2014 of 5 February 2014 on the withdrawal from the market of the feed additives cobaltus cloride hexahydrate, cobaltus nitrate hexahydrate and cobaltus sulphate monohydrate and amending Regulation (EC) No 1334/2003...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.02.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler tilbaketrekking av tre koboltforbindelser fra markedet. Alle tre var godkjent ved forordning (EF) nr. 1334/2003. De er klassifisert i kategorien Stoffer med ernæringsmessige egenskaper og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. I følge forordning (EF) nr. 1831/2003 skulle tilsetningsstoffene, som var godkjent før den trådte i kraft, søkes re-godkjent innen november 2011. Disse tre koboltforbindelsene ble ikke søkt re-godkjent, og det medfører at godkjenningen de hadde opphører. Følgen av det er at koboltklorid heksahydrat, koboltnitrat heksahydrat og koboltsulfat monohydrat skal trekkes fra markedet. Det er imidlertid gitt tillatelse til at eksisterende lager av de tre stoffene kan omsettes fram til 26. august 2014 og lager av premiks der de inngår kan omsettes fram til 26. februar 2015. Med bakgrunn i bruksperioden for stoffene og premiksene der de inngår, er det tillatt å produserer fôrblandinger der de inngår fram til 26. august 2015, og blandingene kan omsettes til lagervaren er brukt  opp.


Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften). Forordning (EF) nr. 1334/2003 endres.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen endring i Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Siden det er mange andre koboltforbindelser som er blitt/blir re-godkjent, vil ikke tilbaketrekkingen av disse tre få konsekvenser for fôrindustrien. Kobolt tilsettes i små mengder i fôrvarer, og det er heller ikke et spesielt dyrt tilsetningsstoff. Eventuelt å bytte ut de nevnte koboltkildene med  andre, vil derfor ikke være alvorlig. Med en lang overgangsperiode, vil fôrvirksomhetene også få rikelig tid til å områ seg. For husdyrprodusentene er det ikke avgjørende hvilken godkjent koboltkilde fôret de bruker inneholder.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Regelverket krever at tilsetningsstoffer som ikke søkes og blir re-godkjent i tråd med forordning (EF) nr. 1831/2003, skal trekkes fra markedet. De tre koboltforbindelsene som nå trekkes, kan erstattes av andre koboltforbindelser. Det er fortsatt flere å velge blant som har fått/vil få ny godkjenning. I praksis får ikke rettsakten konsekvenser, særlig fordi det er gitt en lang overgangsperiode der de tre koboltforbindelsene er tillatt brukt som før. Det er positivt, både fordi fôrviksomhetene får tid til omstilling og fordi produsert vare ikke går til spille.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 107/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0107

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.01.2014
Frist returnering standardskjema: 21.01.2014
Dato returnert standardskjema: 27.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.06.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 113/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.04.2014
Høringsfrist: 20.05.2014
Frist for gjennomføring: 28.06.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen