RoHS2/bly

Kommisjonens delegerte direktiv 2014/12/EU av 18. oktober 2013 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU om unntak for bly i loddemateriale i kretskort i detektorer og dataoppsamlingsenheter for PET-kameraer som er innebygd i MRI-utstyr...

Commission Delegated Directive 2014/12/EU of 18 October 2013 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in solders on printed circuit boards of detectors and data acq...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.02.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Direktiv 2014/12/EU ble vedtatt 18. oktober 2013. Norge deltar aktivt i det pågående arbeid i EU knyttet til dette regelverket, herunder blant annet deltakelse i TAC (Technical Adoption Committee) og faglige innspill. Norge har gjennom hele prosessen i forbindelse med utarbeidelse av RoHS 2 gitt inn spill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) forbyr visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter. Vedlegg IV i direktivet omhandler bruksområder som er unntatt fra forbudet som gjelder særskilt for medisinsk utstyr og overvåknings- og kontrollinstrumenter. Det forekommer kraftige vibrasjoner i PET-kameraer som er innebygd i MRI-utstyr. Forskning har vist at blyfrie loddematerialer, som er undersøkt for følsomhet i forhold til vibrasjoner, svikter tidligere enn tinn/blyloddinger når de utsettes for kraftige vibrasjoner. Spesifikke forhold ved utstyret og dets geometriske utforming setter en grense for hvilke mekaniske forhåndsregler som kan treffes for å fjerne virkningene av de kraftige vibrasjoner eller dempe de tilstrekkelig. Det er per i dag ikke mulig å substituere eller fjerne bly av vitenskapelige eller tekniske årsaker. Det er behov for midlertidig unntak som gir produsentene tilstrekkelig tid til forskning for å frembringe egnede blyfrie materialer og konstruksjoner. Ved direktiv 2014/12/EU endres derfor vedlegg IV i direktiv 2011/65/EU ved at punkt 32 settes inn for å gi unntak for de omtalte bruksområdene. Dette unntaket utløper 31. desember 2019.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - direktiv 2011/65/EU - er hjemlet i traktatens artikkel 114.

Rettslige konsekvenser: Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2013. Direktiv 2011/65/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 26. juni 2013 nr. 811 om endring av forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av direktiv 2014/12/EU vil skje ved endringer i produktforskriften. 

Økonomiske/administrative konsekvenser: Gjennomføring av direktiv 2014/12/EU anses ikke å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Gruppe 2: Direktiv 2014/12/EU er vurdert til å omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Direktiv 2014/12/EU behandles i spesialutvalget for handelsforenkling. Det er viktig at Norge har tilsvarende oppdatert regelverk som resten av EU/EØS-området. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Direktiv 2014/12/EU er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Det er strenge vilkår som skal oppfylles for at søknader om unntak skal kunne innvilges. Forslag til unntak legges også ut til konsultasjon. Unntak innvilges kun primært dersom det er teknisk behov for forsatt bruk av det/de aktuelle stoffene, og det foreløpig ikke foreligger alternativer som kan oppfylle tilsvarende krav til funksjon. Hvis akseptable alternativer foreligger til bruken av de aktuelle stoffene skal det svært mye til for at søknad om unntak innvilges. Det er gjerne svært spesielle og tekniske områder det søkes unntak for. Vedlegg 3 i produktforskriften omhandler de detaljerte vilkårene for å få unntak, og tidsbegrensede unntak innvilges etter grundige vurderinger av søknader.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/012/EU
Basis rettsaktnr.: 2006/0066/EF
Celexnr.: 32014L0012

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.01.2014
Frist returnering standardskjema: 25.02.2014
Dato returnert standardskjema: 26.02.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.06.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 122/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.06.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 05.11.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 06.11.2014

Lenker