svoveldioksid i vin

Kommisjonsforordning (EU) nr. 59/2014 av 23 januar 2014 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra Europaparlamentet og i Rådet når det gjelder bruk av svoveldioksid - sulfitter (E 220-228) i aromatiserte vin-baserte produkter...

Commission Regulation (EU) No 59/2014of 23 January 2014amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sulphur dioxide ? sulphites (E 220-228) in aromatised wine-based products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.02.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 6.desember 2013, og er innlemmet i EØS-avtalen.

 Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av svoveldioksid - sulfitter (E 220-228) i aromatiserte vin-baserte produkter.

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler, tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, smakstilsetninger og næringsstoffer og deres vilkår for bruk.

Det er et teknologisk behov for bruk av svoveldioksid - sulfitter (E 220-228) i aromatiserte vin-baserte produkter som vermut. Svoveldioksid - sulfitter (E 220-228) stopper oksidasjonen og hindrer oppvekst av mikrobiologiske forurensninger, og bevarer dermed smaken og fargen i produktet. Aromatiserte vin-baserte produkter som vermut oppbevares ofte over tid etter at flasken er åpnet og har derfor et større behov for  konserveringsmidler og antioksidanter.

Aromatiserte vin-baserte produkter er alkoholholdige drikkevarer som anses som et alternativ til andre alkoholholdige drikker som vin der svoveldioksid - sulfitter er tillatt. Økt eksponering for svoveldioksid - sulfitter (E 220-228) basert på denne nye bruken vil være begrenset, og fører ikke til økt  totalinntak. Det er derfor hensiktsmessig å tillate bruk av svoveldioksid - sulfitter (E 220-228) som konserveringsmiddel og antioksidant i aromatiserte vin-baserte produkter.

Siden godkjenning av bruk av svoveldioksid - sulfitter (E 220-228) ikke fører til økt eksponering, er det ikke nødvendig å søke uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser: 

Godkjenning av tilsetningsstoffene svoveldioksid - sulfitter (E 220-228) i aromatiserte vin-baserte produkter  vil bidra til økt holdbarhet og hindre endringer i de organoleptiske egenskapene.

Næringsmiddelindustrien vil derfor ikke påføres økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, men vil få mulighet til å produsere et bedre kvalitetsmessig produkt.

Mattilsynet mener godkjenningen ikke medfører økt helsemessig risiko.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig. 

Sakkyndige instansers merknader

Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener godkjenningen ikke medfører økt helsemessig risiko og samtidig gir et bedre kvalitetsmessig produkt til forbruker, og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 59/2014
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32014R0059

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.01.2014
Frist returnering standardskjema: 13.02.2014
Dato returnert standardskjema: 03.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 078/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.03.2014
Høringsfrist: 01.05.2014
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 26.05.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.07.2014

Lenker