Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocid-pt7-pt10

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1038/2013 av 24. oktober 2013 om godkjenning av tebuconazol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttyper 7 og 10...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1038/2013 of 24 October 2013 approving tebuconazole as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 7 and 10...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.01.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forordningen ble vedtatt 24. oktober 2013.  Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og i Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter, herunder berørt norsk industri.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 528/2012 – biocidforordningen - erstattet biociddirektivet (direktiv 98/8/EF). Forordningen bygger på de samme prinsippene som var nedfelt i direktivet; en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidproduktet.

Forordning (EU) nr. 1038/2013 godkjenner tebuconazol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 7 og 10. Produkttype 7 omfatter konserveringsmidler for overflatefilm. Produkttype 10 omfatter konserveringsmidler for byggematerialer.

Siden vurderingen ikke omfattet nanomaterialer, skal godkjenninger heller ikke omfatte nanomaterialer.

Tebuconasol er vurdert som kandidat for substitusjon i tråd med artikkel 10, punkt 1, bokstav d i forordning (EU) nr. 528/2012 som følge av persistens og giftige egenskaper.

Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

For produkter som er godkjent til industriell eller profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer og egnede administrative tiltak. Der eksponering ikke kan reduseres til akseptable nivåer på annen måte, skal produkter anvendes med bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr.

For godkjenning av produkter i produkttype 10 skal ikke tebuconazol, på grunn av risiko for jord, benyttes til å behandle et tetningsmiddel som brukes i vertikale fuger på fasader i boligeiendommer (for eksempel mellom to hus) med mindre det i produktsøknaden dokumenteres at risikoen kan reduseres til akseptabelt nivå på annen måte.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften.. Forordning (EU) nr. 1038/2013 er gjennomført i norsk rett ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser: Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha noen økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring biocidregelverket.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1038/2013
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32013R1038

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.10.2013
Frist returnering standardskjema: 06.12.2013
Dato returnert standardskjema: 23.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 43/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.03.2014
Høringsfrist: 12.06.2014
Frist for gjennomføring: 01.06.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 09.07.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.07.2014

Lenker

Til toppen