CEF - godskorridorer

CEF art. 29 - endring av forordning 913/2010...

Regulation 1316/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Connecting Europe Facility, amending Regulation 913/2010 and repealing Regulations 680/2007 and 67/2010...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.01.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Forordningen ble vedtatt 11.12.2013, offentliggjort i Official Journal of the European Union 20.12.2013 og trådte i kraft 1.1.2014. Art. 29 utvider godskorridor 3 Stockholm – Palermo til Oslo gjennom Anneks II. Godskorridoren skal være etablert innen 10.11.2015 og inkludere Oslo innen 10.11.2018.

Ved EØS-komiteens beslutning 154/2014 av 9. juli 2014 ble forordning 913/2010 endret av artikkel 29 i forordning 1316/2013. Samferdselsdepartementet fastsatte 13. august 2014 forskrift som gjennomførte denne endringen i norsk rett. Dette har ingen betydning for de øvrige delene av forordning 1316/2013.

Sammendrag av innhold
Forordning 1316/2013 om Connecting Europe Facility ble vedtatt den 11.12.2013. Forordningen har som mål å fremme investeringsvilje i det transeuropeiske nettverket gjennom involvering av både privat og offentlig sektor. Samtidig skal forordningen øke rettssikkerheten. Formålet er å oppnå en infrastruktur som er i stand til å binde og integrere EU også på et regionalt nivå. CEF skal tilrettelegge for synergieffekter mellom transport-, telekommunikasjons- og energisektoren slik at kommunikasjonssystemet i sin helhet blir solid. Forordningens artikkel 29 endrer forordning 913/2010 om et europeisk jernbanenettverk for konkurransedyktig godstransport og vil bli behandlet i dette EØS-notatet. Resten av CEF-forordningen behandles av KMD i eget notat.

Forordning 913/2010 om et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig godstransport ble vedtatt 22.9.2010. Intensjonen var at forordningen skulle bidra til å nå EUs transportpolitiske mål om et effektivt transportsystem som belaster miljøet minst mulig. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen i februar 2014, og tatt inn i norsk rett ved forskrift 17. februar 2014 nr. 190 om gjennomføring av forordning (EU) nr. 913/2010 om et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig godstransport. Forordning 913/2010 sitt vedlegg oppsummerer godskorridorene, deriblant godskorridor 3 Stockholm – Palermo som Norge har arbeidet for å bli del av. CEF-forordningen art. 29 og Anneks II endrer forordning 913/2010 sine godskorridorbeskrivelser. Av Anneks II fremkommer det at korridor 3 skal inkludere Oslo innen 10.11.2018. Godskorridor 3 skal være operativ innen 10.11.2015.

Merknader
Forordningen 913/2010 er tatt inn i EØS-avtalen, se eget EØS-notat om denne. Norge har over lengre tid arbeidet for å bli inkludert i godskorridor 3 (korridoren heter nå ScanMed RFC). Ettersom CEF-forordningens art. 29 gjennom Anneks II endrer korridorbeskrivelsene i forordning 913/2010 til å inkludere Oslo, er det nødvendig å ta inn CEF-forordningens art. 29 i EØS-avtalen. Ettersom CEF-forordningen behandles i to arbeidsgrupper under EFTA og i to fagdepartementer nasjonalt, utarbeidet EFTA-sekretariatet to separate JCD ettersom endringene i forordning 913/2010 hører inn under EØS-avtalens vedlegg XIII og resten av CEF-forordningen hører inn under avtalens Protokoll 31. Rettsakten tilhører gruppe 2 og krever endring i forskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Forordning 1316/2013 artikkel 29 har ikke i seg selv vært på høring, men i forbindelse med høring av forordning 913/2010 ble det påpekt fra flere av høringsinstansene at Norge burde slutte seg til den aktuelle godskorridoren.

Vurdering

Norge har jobbet lenge for at godskorridor 3 skal bli utvidet til Oslo. Artikkel 29 i CEF-forordningen materialiserer denne utvidelsen. Art. 29 innebærer derimot ingen øvrige konsekvenser utover det som allerede er redegjort for i forordning 913/2010. Ettersom forpliktelsene ligger i forordning 913/2010 vil de økonomiske og administrative konsekvensene av art. 29 være ubetydelige. CEF-forordningens art. 29 er EØS-relevant og akseptabel, og er nå tatt inn i EØS-avtalen og gjort til norsk rett.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2011)665
Rettsaktnr.: 1316/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R1316

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2014
Frist returnering standardskjema: 31.01.2014
Dato returnert standardskjema: 31.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.07.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 154/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 10.07.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 13.08.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 19.08.2014

Lenker