Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Diettfôr

Kommisjonens forordning (EU) nr. 5/2014 av 6. januar 2014 som endrer direktiv 2008/38/EF om opprettelse av liste over bruksområde for fôrblandinger med spesielle ernæringsformål...

Comission Regulation (EU) No 5/2014 of 6 January 2014 amending Directive 2008/38/EC establishing a list of intended uses of animal feedingstuffs for particular nutritional purposes...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.01.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.03.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer FOR 2002-11-07 nr. 1290:Forskrift om fôrvarer. Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål er fastsatt i Direktiv 2008/38/EF, diettfôrdirektivet, vedlegg I. Denne gjennomføres i norsk rett under vedlegg 5 i Forskrift om fôrvarer (Fôrvareforskriften).

Rettsakten gir følgende endringer:

- Det legges til et nytt punkt i del A, generelle bestemmelser. Her settes det krav til merking og bruk av bolus eller andre former for diettfôr beregnet på individuell oral administrering. Det skal oppgis hvor lenge bolusen er virksom, og mengde stoff som skilles ut daglig.

- Under ernæringsformålet  "Rekonvalesens" legges Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 104015 (E1707) til som tarmstabiliserende fôrtilsetningsstoff til bruk hos hund

- Under ernæringsformålet "Stabilisere fordøyelsessystemet" innlemmes godkjente fôrtilsetningsstoff fra den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Diettfôr kan inneholde 100 ganger mengden som er tillatt av samme stoff i fullfôr.

- Følgende nye ernæringsformål opprettes:

  • "Reduserer jod-nivå ved tilfeller av hypertyreose". Denne gruppen gjelder for katt med behov for fôr med lavt innhold av jod grunnet hypertyreose.
  • "Langtids-tilførsel for beitedyr av sporelementer og/eller vitaminer". Ernæringsformålet gjelder for funksjonelle drøvtyggere. Bolus er tillatt administrasjonsform forutsatt at de nye kravende til merking oppfylles.
  • "Kompensering for ikke tilfredsstillende tilgjengelighet av jern etter fødsel". Ernæringsformålet gjelder for kalver og grisunger opp til 3 uker etter fødsel
  • "Tilskudd til regenerering av høver, klauver og hud". Ernæringsformålet gjelder for hest, drøvtyggere og gris. Diettfôret kan inneholde sink i 100 ganger høyere konsentrasjon enn tillatt i fullfôr.
  • "Tilskudd til forberedelse av østrus og reproduksjon". Ernæringsformålet gjelder for alle pattedyr og fugl. Diettfôret kan inneholde selen og vitamin E, A og D tilpasset de ulike dyreartene. Det er angitt hvor i produksjonssyklus tilskuddet skal gis.
  • "Tilskudd til forberedelse og restitusjon ved fysiske anstrengelser". Ernæringsformålet gjelder for hest. Diettfôret vil inneholde selen og vitamin E og kan benyttes i 8 uker før og 4 uker etter hard fysisk anstrengelse.

Kommisjonen har vurdert søknadene om endring/ opprettelse av nye grupper ernæringsformål og finner at de  ikke vil kunne ha negativ effekt på dyre-, folkehelse eller miljø og at de vil være effektive til formålet.

Det er gitt en overgangsordning slik at diettfôr pakket og merket etter tidligere regelverk kan brukes opp.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komitée for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i FOR 2002-11-07 nr. 1290:Forskrift om fôrvarer, vedlegg 5, Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i listen over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål og regulerer bruken av bolus som administrasjonsform. Kravene til merking og emballering av diettfôr endres som følge av dette. Dette må fôrindustrien gjøre seg kjent med og forholde seg til.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Direktiv 2008/38 (EF), Diettfôrdirektivet er i kontinuerlig endring. Det jobbes jevnlig i EU med å endre direktivet slik at kravene til produkter med spesielle ernæringsformål blir mer presise og ved å opprette nye grupper ernæringsformål. Det beste hadde vært å foreta en fullstendig revisjon av hele direktivet på en gang, men det er ikke praktisk mulig nå. Derfor kommer det endringer i flere omganger.

Bolus er en mye benyttet administrasjonsform, særlig til mineraltilskudd, og det er bra at bruken nå reguleres ved at det blir krav til merking av mengde stoff som skilles ut daglig og over hvor lang tid. Bolus sikrer korrekt individuell dosering, og kan således bidra positivt til helse og økt fruktbarhet ved å tilføre rett mengde ønsket tilsetningsstoff til rett tid.

Generelt er det positivt med en opprydding i diettfôrdirektivet siden dette vil gjøre det lettere å gi dyra nødvendige tilskudd. Dette vil igjen kunne føre til bedre dyrehelse og også kunne tenkes å minske behovet for legemidler siden enkelte sykdommer, skader eller fruktbarhetsproblemer vil kunne forhindres.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 5/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0005

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.01.2014
Frist returnering standardskjema: 21.02.2014
Dato returnert standardskjema: 21.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.06.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 114/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.03.2014
Høringsfrist: 17.04.2014
Frist for gjennomføring: 28.06.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen