Endring av TSI OPE Appendix A

Kommisjonsbeslutning 2013/710/EU av 2. desember 2013 om endring av beslutning 2012/757/EU som omhandler en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet "drift og trafikkstyring" i jernbanesystemet i Den europeiske unionen...

Commission Decision of 2 December 2013 amending Decision 2012/757/EU concerning the technical specification for interoperability relating to the "operation and traffic management" subsystem of the railway system in the European Union...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.01.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Beslutningen ble fastsatt av Kommisjonen 2. desember 2013 og publisert i EU-tidende 4. desember 2013. Den trådte i kraft i EU 1. januar 2014. Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-Komiteens beslutning nr. 92/2014 16. mai 2014. Beslutningen ble implementert i norsk rett ved forskrift om endring av forskrift 19. juni 2012 nr. 564 om gjennomføring av TSI-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet som ble vedtatt og trådte i kraft 19. mai 2014.

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning 2013/710/EU av 2. desember 2013 endrer beslutning 2012/757/EU som omhandler tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne for delsystemet «drift og trafikkstyring» i jernbanesystemet i Den europeiske unionen (kommisjonsbeslutningen). Kommisjonsbeslutningen endrer appendix A til den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet "drift og trafikkstyring" som fremgår av vedlegg I til beslutning 2012/757/EU (TSI OPE). TSI OPE trådte i kraft 1. januar 2014, samme dag som beslutning 2013/710/EU. 

Appendix A til TSI OPE gir de operasjonelle reglene for togkontrollsystemet ERTMS, dvs. hvordan systemet brukes ved framføring av tog osv. De tekniske spesifikasjonene for ERTMS-systemet er beskrevet i TSIen for styring, kontroll og signal (TSI CCS), som er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Siste versjon av TSI CCS omfatter to versjoner av spesifikasjoner for ERTMS-systemet, «baseline 2» og «baseline 3». TSI OPE har frem til nå bare hatt tilhørende operasjonelle regler for «baseline 2» av ERTMS-systemet. Beslutningen innfører operasjonelle regler også for «baseline 3», slik at de operasjonelle reglene passer til begge versjonene av ERTMS. Dette skjer ved en henvisning til versjon 3 av det tekniske dokumentet "ERTMS operational principles and rules - version 3" som er publisert på nettsidene til Det europeiske jernbanebyrået (ERA).

Merknader
Kommisjonsbeslutningen (som de andre TSIene) er gitt med hjemmel i direktiv 2008/57/EF (samtrafikkdirektivet) kapittel II. Samtrafikkdirektivet er gjennomført i norsk rett ved samtrafikkforskriften, fastsatt av Samferdselsdepartementet. TSIer som tas inn i EØS-avtalen gjennomføres i norsk rett ved forskrifter fastsatt av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i samtrafikkforskriften § 3.

Kommisjonsbeslutning 2012/757/EU ble tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift 19. juni 2012 nr. 564 om gjennomføring av TSI-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet. Kommisjonsbeslutning 2013/710/EU kan gjennomføres ved en endring i denne forskriften.

Statens jernbanetilsyn vurderer at de administrative konsekvensene av å gjennomføre beslutningen isolert sett er små, da det dreier seg om en oppdatering av de operasjonelle reglene slik at de stemmer overens med de tekniske spesifikasjonene til ERTMS-systemet. Dette reduserer eventuelle uklarheter og evt. behov for nasjonale operasjonelle regler for «baseline 3»-versjonen av ERTMS. Jernbaneverket legger opp til at det er «baseline 3» som skal brukes ved framtidig utbygging av ERTMS i Norge.

Statens jernbanetilsyn har tidligere fastsatt nasjonale trafikkregler for kjøring på ERTMS-utrustede strekninger basert på «baseline 2». Disse trafikkreglene må uansett oppdateres i tråd med den tekniske utviklingen og erfaringene som gjøres i forbindelse med testkjøring med ERTMS på Østfoldbanens østre linje. Tilsvarende gjelder for Jernbaneverkets arbeid med utfyllende bestemmelser for kjøring på ERTMS-utrustet infrastruktur.

Rettsakten vil ikke gi økte utgifter for private, da den legger til rette for at oppdaterte og harmoniserte operasjonelle regler brukes til rett versjon av ERTMS-systemet etter hvert som det innføres. Offentlige myndigheter får heller ikke økte utgifter på grunn av denne beslutningen, da den er et nødvendig verktøy for utbygging og trafikkering på ERTMS-strekninger.

Sakkyndige instansers merknader
Det tekniske dokumentet som beslutningen viser til er utarbeidet av en arbeidsgruppe i ERA der Statens jernbanetilsyn har vært representert. Representanter for de registrerte bransjeorganisasjonene har også deltatt i arbeidsgruppa.

Beslutningen har ikke vært på nasjonal høring i Norge.

Vurdering

Statens jernbanetilsyn vurderer at en implementering av kommisjonsbeslutningen vil medfører en forenkling og lette de administrative og økonomiske byrder, siden den angir de harmoniserte operasjonelle reglene for kjøring på ERTMS-strekninger både for «baseline 2» og «baseline 3». Selve gjennomføringen krever minimalt av ressurser for Statens jernbanetilsyn. De øvrige reglene knyttet til gjennomføring av ERTMS er allerede gjennomført i Norge. Det må derfor legges til grunn en positiv kost-nytteverdi av en eventuell gjennomføring i norsk rett.

Det er inne funnet behov for tilpasningstekst. 

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel for Norge. Rettsakten hører til i Gruppe 2 da den krever forskriftsendring.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/710/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/57/EF
Celexnr.: 32013D0710

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.12.2013
Frist returnering standardskjema: 16.01.2014
Dato returnert standardskjema: 03.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 92/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 19.05.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.06.2014

Lenker