Femte endring av SRD-beslutning

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/752/EU av 11. desember 2013 om endring av beslutning 2006/771/EF om harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon og oppheving av beslutning 2005/928/EF

Commission Implementing Decision of 11 December 2013 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices and repealing Decision 2005/928/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.01.2014

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomføringsbeslutningen ble vedtatt av EU-kommisjonen den 11. desember 2013 og publisert i Official Journal of the European Union den 13. desember 2013.

Beslutningen er behandlet i Spesialutvalget for kommunikasjoner 3. februar 2014. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Beslutningen ble vedtatt i EØS-komiteen den 25. september 2014, ikrafttredelse 26. september 2014.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/752/EU endrer SRD-beslutningen (2006/771/EF) som harmoniserer frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon og opphever beslutning 2005/928/EF om harmonisering av frekvensbåndet 169,4000-169,8125 MHz.

Formålet med SRD-beslutningen er å etablere et politisk og rettslig grunnlag for harmonisering av frekvensbånd og tilhørende tekniske parametre med henblikk på adgang til og effektiv utnyttelse av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon på en slik måte at utstyret kan klassifiseres i "klasse 1" (dvs. utstyr som kan markedsføres og tas i bruk i hele EØS uten noen form for restriksjoner, herunder krav til individuell frekvenstillatelse), jf. beslutning 2000/299/EF.

Utstyr for kortdistansekommunikasjon, for eksempel alarmer, utstyr til lokal kommunikasjon, døråpnere og medisinske implantater må på bakgrunn av dets allestedsnærvær i EU og i verden generelt tilkjennes en stadig viktigere rolle i økonomien og i hverdagen.

Utstyr for kortdistansekommunikasjon er typisk massemarkedsprodukter og/eller bærbare produkter som lett kan tas med og anvendes på tvers av geografiske grenser. Forskjellige krav til spektrumstilgang utgjør en begrensning av den frie bevegelighet, øker produksjonskostnadene og skaper risiko for skadelig interferens vis-a-vis andre radioapplikasjoner og tjenester. Målsettingen med beslutningen er et felles regelverk for utstyr for kortdistansekommunikasjon slik at utstyret kan markedsføres og tas i bruk uten begrensninger i hele Fellesskapet.

Denne type utstyr anvender frekvenser med lav utstrålt effekt og har en kort rekkevidde. Dette begrenser normalt utstyrets evne til å skape interferens for andre frekvensbrukere, og det er grunnen til at denne type utstyr kan dele frekvensbånd med andre tjenester enten de krever tillatelse eller ikke, uten særlig risiko for å forårsake skadelig interferens. Utstyret kan også anvendes sammen med annet utstyr for kortdistansekommunikasjon.

Kommisjonen har anbefalt at frekvensbruken for slikt utstyr ikke skal gjøres til gjenstand for individuell tillatelsesprosedyre etter Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF (tillatelsesdirektivet).

Radiokommunikasjonstjenester som definert i ITUs radioreglement har fortrinnsrett foran utstyr til kortdistansekommunikasjon, og det er ikke noe krav om at bestemte typer utstyr for kortdistansekommunikasjon skal beskyttes mot interferens fra slike tjenester. Det vil være opp til fabrikanten av utstyret å beskytte det mot skadelig interferens både fra radiokommunikasjonstjenester og fra andre systemer for kortdistansekommunikasjonsutstyr som anvendes i overensstemmelse med gjeldende fellesskapsregler eller nasjonale regler.

Denne endringen av SRD-beslutningen skjer på bakgrunn av CEPT Report 44 fremlagt i mars 2013. CEPT har et stående mandat fra EU om å foreslå jevnlige oppdateringer av beslutningen i henhold til den løpende teknologiske og markedsmessige utviklingen for utstyr til kortdistansekommunikasjon. Det fremgår av CEPT Report 44 at det for utstyr for kortdistansekommunikasjon på ikke-eksklusivt og delt grunnlag er behov for rettssikkerhet når det gjelder mulighetene for å anvende delte frekvensressurser. Dette kan ifølge rapporten oppnås gjennom forutsigbare tekniske vilkår for deling av harmoniserte frekvensbånd som sikrer en pålitelig og effektiv utnyttelse av frekvensbåndene. Men rapporten synliggjør også at det er behov for tilstrekkelig fleksibilitet for at utstyr til kortdistansekommunikasjon kan ha forskjellige bruksområder slik at fordelene ved trådløs innovasjon i EU utnyttes best mulig.

Ved å avskaffe begrepet "type" kortdistansekommunikasjonsutstyr i vedlegget til rettsakten og erstatte dette med harmonisering av kategorier av kortdistansekommunikasjonsutstyr ønsker en å imøtekomme behovene som nevnt. Inndelingen av kategorier i vedlegget til rettsakten er enten basert på grunnlag av liknende spektrumstilgangsmekanismer eller på grunnlag av felles bruksscenarioer som sier noe om utbredelse. Harmonisering av vilkårene for frekvensbruk er med på å oppfylle målet i RSPP (Radio Spectrum Policy Programme) om fremme av kollektiv bruk av frekvenser i det indre marked for kategorier av kortdistansekommunikasjonsutstyr. 

Opphevingen av vedtak 2005/928/EF skjer på bakgrunn av CEPTs svar på et mandat fra EU-kommisjonen av 6. juli 2011 der en skulle foreta undersøkelser med tanke på revisjon av den nevnte beslutning 2005/928/EF. I CEPT Report 43 fra juni 2012 (http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/CEPTREP043.PDF) rådet CEPT Kommisjonen til å innlemme eksisterende og ytterligere harmoniseringstiltak for laveffektsutstyr og utstyr til kortdistansekommunikasjon i 169 MHz-båndet i den kommende endringen av vedlegget til SRD-beslutningen (2006/771/EF) for å gjøre det harmoniserte frekvensbåndet 169,4000 til 169,8125 MHz mer synlig og transparent.

Endringene i 2013/752/EU skjer ved at vedlegget til SRD-beslutningen erstattes med et nytt vedlegg og beslutning 2005/928/EF oppheves.

Merknader

Det rettslige grunnlaget for gjennomføringsbeslutningen av 11. desember 2013 er artikkel 114 i "Treaty on the Functioning of the European Union" (TFEU) (Den europeiske unions funksjonsmåte), EU-Parlamentets og Rådets beslutning 2002/676/EF (radiospektrumvedtaket) og SRD-beslutningen (2006/771/EF). Rettsakten er EØS-relevant.

Gjeldende norsk regelverk på området fremgår av lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 6-2, jf. forskrift 19. januar 2012 nr 77 om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften). Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Rettsakten er i tråd med norsk frekvensforvaltning der en er positiv til å gi tillatelser til bruk av frekvenser gjennom forskrift, for slik å la brukerne få tilgang til frekvenser uten å måtte søke om individuell tillatelse.

Gjeldende norsk rett anses å være i overensstemmelse med Kommisjonens beslutning. Det materielle innholdet i rettsakten anses å være innarbeidet i norsk rett gjennom mindre endringer i fribruksforskriften som ble foretatt i april 2014.

Rettsakten forventes ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning verken for private eller offentlige aktører i Norge.

Rettsakten faller inn i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Vurdering

Norske myndigheter har fulgt arbeidet vedrørende endringer på området både gjennom det forberedende arbeidet som er gjort av CEPT (den Europeiske Konferanse av Post- og Teleadministrasjoner) med CEPT Report 43 og CEPT Report 44 og gjennom observatørplass i RSC (Radio Spektrum Komitéen) i EU.

EU-kommisjonens gjennomføringsbeslutning om endring av SRD-beslutningen og oppheving av beslutning 2005/928/EF er viktig for å sikre at det kan tas i bruk frekvenser uten å fremsette søknad om individuell tillatelse. Beslutningen er også sentral i oppfølgingen av EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvenspolitikkvedtaket. Beslutningen er i tråd med norsk frekvenspolitikk der en søker å bidra til effektiv bruk av frekvensressursene slik at formålet i ekomloven i størst mulig grad kan oppfylles.

Konklusjon

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning er EØS-relevant og akseptabel, og ble inntatt i EØS-avtalen vedlegg XI uten at dette medførte behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2013)8776
Rettsaktnr.: 2013/752/EU
Basis rettsaktnr.: 2006/771/EF
Celexnr.: 32013D0752

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.01.2014
Frist returnering standardskjema: 04.03.2014
Dato returnert standardskjema: 25.02.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 190/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker